ورامين

نفرات برتر آزمون ها 

نفرات برتر آزمون جمعه 19 خرداد 1396 در ورامين

کنکوری ها
 • چهارم تجربي
  علی مرشد
 • منحصرا زبان
  خاتم سنگ بری طرقی
 • چهارم رياضي
  سروش وفائی تبار
 • چهارم تجربي
  رسول مه آباد کاشانی
 • چهارم انساني
  محمد شوری
 • چهارم انساني
  محدثه موذنی نیل آباد
 • چهارم انساني
  فاطمه تاجیک
 • چهارم انساني
  محمد صادق شیبانی کارخانه
 • چهارم رياضي
  محمد فتاح پور
 • چهارم رياضي
  علی طبسی
سایر پشتیبان ها 

پشتیبان های ورامين

مهسا احمدی
مهدی درویشی
حسن خدمتی
مهسا احمدی
محمد تقی بوربور
محمد تقی بوربور
سایر عکس حوزه ها 

عکس حوزه های ورامين جمعه 19 خرداد 1396