دوازدهم انساني
اقتصاد
;
5443
;
فلسفه و منطق
;
5447
;
روانشناسی
;
5444
;
ادبیات اختصاصی
;
5446
;
عربی
;
5445
;
ریاضی
;
5448
;
ریاضی و آمار 3
;
3220
;