دوازدهم تجربي
ریاضی عمومی
;
5430
;
فیزیک پیش‌دانشگاهی
;
5435
;
زیست شناسی پیش‌دانشگاهی
;
5436
;
شیمی پیش‌دانشگاهی
;
5437
;
فیزیک پایه
;
5438
;
زیست شناسی پایه
;
5429
;
شیمی پایه
;
5428
;
ریاضی پایه
;
5432
;
زیست‎‌شناسی کنکور
;
5497
;
شیمی کنکور
;
5496
;
زیست شناسی3
;
3205
;
شیمی3
;
3206
;
ریاضی3
;
3207
;
فیزیک 3
;
3211
;