دهم انسانى
منطق
;
5464
;
اقتصاد
;
5463
;
ریاضی و آمار 1
;
5489
;