دهم تجربي
زیست شناسی 1
;
5471
;
ریاضی 1
;
5468
;
فیزیک 1
;
5465
;
شیمی 1
;
5467
;