جشن تجلیل از قهرمانان پیشرفت سال 97

مطالب مرتبط با جشن تجلیل از قهرمانان پیشرفت سال 97

خرداد 1398

روش‌های مطالعه‌ی قهرمان پیشرفت: مهدیس دامن‌پاک‌مقدم

قهرمان پیشرفت: مهدی انوری، از رتبه 3401 سال 96 تا 840 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی عبدالملکی، از رتبه 7000 سال 96 تا 739 سال97

اردیبهشت 1398

قهرمان پیشرفت: محمد حسن‌نیا، از رتبه 975 ریاضی89 تا 20 تجربی97

قهرمان پیشرفت: علی مقصودی، از رتبه 3022 سال 96 تا 584 سال 97

قهرمان پیشرفت: محمدهادی نصرتی، از رتبه 5012 سال96 تا 141 سال97

فروردین 1398

قهرمان پیشرفت: فراز واعظی، از رتبه‌ی 1786 سال 96 تا 608 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97

اسفند 1397

قهرمان پیشرفت: علیرضا خمسه، از رتبه 32000 سال 94 تا 371 سال 97

بهمن 1397

قهرمان پیشرفت: سبحان احمدیان‌مقدم، از 2057 تجربی تا 144 ریاضی

قهرمان پیشرفت: دانیال بهارفصل، ازرتبه 2318 سال 96 تا 144 سال97

قهرمان پیشرفت: سعید ظهرابی، از رتبه 2118 سال 96 تا 307 سال 97

قهرمان پیشرفت: سالار طالبی، از رتبه 3317 سال 96 تا 288 سال 97

قهرمان پیشرفت: سیامک درخشان‌زاده، از رتبه‌ی 2733 تا 933 ریاضی

قهرمان پیشرفت: احمد غلامی، از رتبه 3544 سال 96 تا 610 سال 97

قهرمان پیشرفت: زینب تاجیک، از رتبه‌ی 9896 تا 271 هنر

دی 1397

قهرمان پیشرفت: امیرحسین کریم‌پور، از رتبه 6796 تا 441 تجربی

قهرمان پیشرفت: ابوالفضل صمدیان، از رتبه 2055 تا 551 ریاضی

قهرمان پیشرفت: عباس آرایش، از رتبه 88000 سال 94 تا 558 سال 97

قهرمان پیشرفت: امیرحسین جدی، از رتبه‌ی 2977 سال96 تا 753 سال97

قهرمان پیشرفت: کوثر شیرمحمدی، از رتبه‌ی 3201 تا 383 تجربی

قهرمان پیشرفت: امیرحسین علیدایی، از رتبه‌ی 2897 تا 963 ریاضی

قهرمان پیشرفت: علی باغ‌شاهی، از 2200 سال 95 تا 249 سال 97

قهرمان پیشرفت: سیما رفیعی، از رتبه‌ی 1761 تا 221 تجربی

قهرمان پیشرفت: آرمان امامی، از رتبه‌ی 4073 تا 998 ریاضی

قهرمان پیشرفت: پردیس مهدی‌پور، از رتبه‌ی 2280 تا 273 تجربی

قهرمان پیشرفت: علیرضا رضایی، از رتبه‌ی 10296 تا 229 ریاضی

قهرمان پیشرفت: محمد ابراهیمی، از رتبه‌ی 3742 تا 553

قهرمان پیشرفت: صفا محبی، از رتبه‌ی 3368 تا 239 زبان

قهرمان پیشرفت: مهدی درخشان از رتبه‌ی 19404 تا رتبه‌ی 941

بیشتر