دانش‌آموزان برتر سال 98-1397

مطالب مرتبط با دانش‌آموزان برتر سال 98-1397

1398 فروردین

گفت‌وگو با عرفان آق، دوازدهم تجربی از گنبد با تراز 7685

گفت‌وگو با امیرمحمد فضلی، دوازدهم انسانی از ساری با تراز 7849

گفت‌وگو با امیر نجفی، دوازدهم تجربی از تبریز با تراز 7585

گفت‌وگوبا علیرضا سخایی‌راد، دوازدهم ریاضی از اهواز باتراز 8342

1397 اسفند

گفت‌وگو با ملیکا شیرعلی، دانش‌آموز تجربی از شهرضا با تراز 7565

گفت‌وگو با علی مورکیان ، دوازدهم ریاضی از یزد با تراز 7919

گفت‌وگو با آرمین دلگسار ماهر، دوازدهم ریاضی با تراز 7904

گفت‌وگو با پریسا کفایتی، برتر دوازدهم تجربی از لاهیجان

گفت‌وگو با علیرضا معتمدی، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 8018

گفت‌وگو با حسین گله‌داری، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 7839

گفت‌وگو با نازنین قاسمی، دانش‌آموز دوازدهم انسانی با تراز 7900

1397 بهمن

گفت‌وگو با سیاوش کیانپور، دانش‌آموز دوازدهم تجربی با تراز 7800

1397 دی

گفت‌وگو با یونس پیربداقی، دوازدهم ریاضی با تراز 7900

گفت‌وگو با سمانه توتونچیان، دوازدهم تجربی با تراز 8050

1397 آذر

گفت‌وگو با امیر جبیری، دوازدهم تجربی با میانگین تراز 7754

گفت‌وگو با امیررضا عباس‌نژاد، دوازدهم تجربی با تراز 7982

گفت‌وگو با معین افسر، دوازدهم انسانی با میانگین تراز 7818

بیشتر