جمع بندی تابستان

مطالب مرتبط با جمع بندی تابستان

1397 مهر

اکنون زمان سبقت گرفتن است!

پایان دور اول

1397 شهریور

آزمون 6 مهر؛ یک برنامه با دو فلسفه

داوود اکبری: نورافکنی بر راهِ پیشِ رو

ندا مهدی زاده: نقاط قوت و تقاط قوت پایدار

محیا عباسی :هنگامی که دیگران درس نمی‌خوانند ، آنهاتلاش می‌کنند

علی جعفری: ایستگاه‌های جبرانی

محمد ابراهیم مازنی: ایستگاه جبرانی و روش بازیابی

امین رمضانی کرقند رتبه 11 کنکور : روش مطالعه صحیح

فرخنده دشتی: نتایج پایان پروژه تابستان

فاطمه احد زاده: نمره‌های خوب شما نتیجه‌ی روش‌های خوب شماست

حسین جلالی روشن: تقلب نکنید تا بتوانید خود را ارزیابی کنید

سیدرسول اسلامی: شما مهم هستید چون کارهای مهمی انجام می‌دهید

محمد اکبری: بیشترین بهره از اکوسیستم آموزشی کانون

زهرا غیاثی: پنجره‌های باز و نیمه باز در برنامه راهبردی

سید محمدعلی مرتضوی: پیشنهاد روش 4 مرحله‌ای برای پیشرفت

سارا شریفی: در فرصت تابستان از رقیبان خود سبقت بگیرید

سارا کمالی رتبه 2 کنکور: کشف روش‌های بهتر

امیررضا مرادی رتبه 13 کنکور: روش‌های مخصوص خودتان را بیابید

محمد حسین ابراهیمی رتبه 24: زمانی که دیگران درس نمی‌خوانند

سجاد عابد رتبه 21 : مقایسه خود در ابتدا و انتهای پروژه تابستان

امیررضا صدر یکتا رتبه 4 کنکور: نقش روش‌های صحیح در موفقیت

فاطمه کریمیان: مقایسه در هدف گذاری و برنامه ریزی کوتاه مدت

متین عنا: روش‌های صحیح و توسعه آنها

فاطمه رسولی: بهترین روش درس خواندن!

زهرا خدابخش : تاثیر بازخورد در پیشرفت و موفقیت

سید محمدرضا کوچکی آقایی: بهترین زمان برای کشف روش ها

بهار خدابخشیان رتبه 9 کنکور : هنوز هم دیر نیست

محدثه قاسمی : سکوی پیشرفت

احسان عالی زاده : اشتباهات تان را دوست داشته باشید

بیشتر