عبداله رییسی

مطالب مرتبط با عبداله رییسی

خرداد 1398

گفت‌وگو با مدیر مدرسه‌ای درسراوان که پارسال 17قبولی پزشکی داشت

دی 1397

وضوح یک کاربرد

گفت‌وگو با عبدالله رئیسی، رتبه‌ی 2 انسانی از روستای کله‌گان

شهریور 1397

فیلمی مستنداز زندگی عبدالله رئیسی رتبه 2 منطقه3 کنکورانسانی 97

گفت‌‌وگو با پدر عبدالله رئیسی، رتبه‌ی 2 انسانی از سراوان

فیلم گفتگو با عبدالله رئیسی ، رتبه 2 منطقه 3 کنکور انسانی 97

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با عبدالله رئیسی،رتبه‌ی2 انسانی از سراوان

بیشتر