طنین زاهدی‌کیا

مطالب مرتبط با طنین زاهدی‌کیا

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با طنین زاهدی‌کیا، رتبه‌ی 2 انسانی کشور

فیلم گفتگو با طنین زاهدی کیا رتبه 2 کنکور انسانی 97

1397 مرداد

کارنامه‌های طنین زاهدی نیا ، رتبه 2 کنکور انسانی 97 در کانون

بیشتر