فرنوش فخار

مطالب مرتبط با فرنوش فخار

فروردین 1398

فیلم : رتبه‌های برتر و کتاب‌های زرد عمومی و اختصاصی (قسمت دوم)

آذر 1397

فیلم:رتبه‌های برتر و کتاب‌های سه‌سطحی (قسمت دوم)

فیلم: رتبه‌های برتر کنکور و دفتر برنامه‌ریزی

آبان 1397

فیلم: استفاده‌ی رتبه‌های برتر کانون از جعبه ابزار کارنامه

فیلم: منابع و روش مطالعه فرنوش فخار ، رتبه 4 کشوری انسانی 97

شهریور 1397

گفت‌وگو با مادر فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور از کاشان

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور

فیلم گفتگو با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97

بیشتر