فرنوش فخار

مطالب مرتبط با فرنوش فخار

1398 فروردین

فیلم : رتبه‌های برتر و کتاب‌های زرد عمومی و اختصاصی (قسمت دوم)

1397 آذر

فیلم:رتبه‌های برتر و کتاب‌های سه‌سطحی (قسمت دوم)

فیلم: رتبه‌های برتر کنکور و دفتر برنامه‌ریزی

1397 آبان

فیلم: استفاده‌ی رتبه‌های برتر کانون از جعبه ابزار کارنامه

فیلم: منابع و روش مطالعه فرنوش فخار ، رتبه 4 کشوری انسانی 97

1397 شهریور

گفت‌وگو با مادر فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور از کاشان

تصاویر رتبه‌های 1 کنکور 97 در مجله‌های آزمون سال‌های گذشته

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور

فیلم گفتگو با فرنوش فخار رتبه 4 کنکور انسانی 97

بیشتر