امیررضا وظیفه

مطالب مرتبط با امیررضا وظیفه

1398 فروردین

فیلم گفتگو با رتبه‌های برتر تهران 97: امیررضا وظیفه رتبه 5

فیلم : رتبه‌های برتر و کتاب‌های زرد عمومی و اختصاصی (قسمت اول)

1397 دی

رتبه‌های برتر و کتاب‌های آبی (قسمت دوم)

1397 آذر

فیلم : رتبه‌های برتر چگونه افزایش تراز پیدا کردند؟

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیررضا وظیفه، رتبه‌ی 5 ریاضی منطقه‌ی1

1397 مرداد

روش‌های مطالعه‌ی امیررضا وظیفه دانش‌آموز برتر ریاضی

بیشتر