امیرحسین استقامت

مطالب مرتبط با امیرحسین استقامت

1397 بهمن

رتبه‌های یک‌رقمی از نقش اولیای خود می‌گویند (1)

گفت‌وگو با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

فیلم گفتگو با امیرحسین استقامت رتبه 8 کنکور ریاضی 97

1397 مرداد

3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

گفتگو با امیرحسین استقامت :رتبه 8 کشوری کنکور ریاضی 97

بیشتر