امیرحسین استقامت

مطالب مرتبط با امیرحسین استقامت

خرداد 1398

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

اردیبهشت 1398

گفت‌وگو با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور از یزد

بهمن 1397

رتبه‌های یک‌رقمی از نقش اولیای خود می‌گویند (1)

گفت‌وگو با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

شهریور 1397

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

فیلم گفتگو با امیرحسین استقامت رتبه 8 کنکور ریاضی 97

مرداد 1397

3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

گفتگو با امیرحسین استقامت :رتبه 8 کشوری کنکور ریاضی 97

بیشتر