علی سالارحسینی

مطالب مرتبط با علی سالارحسینی

1397 مهر

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علی سالارحسینی، رتبه‌ی 7 ریاضی کشور

1397 شهریور

فیلم گفتگو با علی سالار حسینی رتبه 7 کنکور ریاضی 97

1397 مرداد

3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

گفتگو با علی سالارحسینی : رتبه 7 کشوری کنکور ریاضی 97

بیشتر