علیرضا شاطری

مطالب مرتبط با علیرضا شاطری

خرداد 1398

رتبه‌های یک‌رقمی از ماه آخر کنکور خود می‌گویند

گفت‌وگو با علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در سال 97

آبان 1397

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور

شهریور 1397

فیلم گفتگو با علیرضا شاطری رتبه 1 کنکور ریاضی 97

مرداد 1397

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور

گفتگو با رتبه 1 کنکور ریاضی 97 : علیرضا شاطری

کارنامه‌های علیرضا شاطری ، رتبه 1 کنکور ریاضی 97 در کانون

بیشتر