علیرضا سلطانی

مطالب مرتبط با علیرضا سلطانی

1397 دی

رتبه‌های برتر و کتاب‌های آبی (قسمت پنجم)

1397 آذر

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا سلطانی، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 2

فیلم:رتبه‌های برتر و کتاب‌های سه‌سطحی (قسمت چهارم)

کتاب‌های جمع‌بندی و نظر 2 نفر از برترها

فیلم: رتبه‌های برتر کنکور و دفتر برنامه‌ریزی

1397 آبان

فیلم گفتگو با علیرضا سلطانی رتبه‌ی 8 تجربی منطقه 2 کنکور 97

1397 مهر

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با علیرضا سلطانی، رتبه 8 تجربی منطقه 2

بیشتر