سعید انصاری‌فرد

مطالب مرتبط با سعید انصاری‌فرد

1398 فروردین

فیلم: روش مطالعه‌ی رتبه‌های برتر در درس فیزیک (قسمت اول)

1397 آذر

فیلم: رتبه‌های برتر و کتاب‌های سه‌سطحی (قسمت سوم)

فیلم: روش مطالعه‌ی سعید انصاری‌فرد در درس ریاضی تجربی

فیلم: روش مطالعه سعید انصاری‌فرد، رتبه 4کنکور در زبان انگلیسی

1397 مرداد

روش‌های مطالعه ریاضی تجربی از زبان رتبه‌های زیر 10 کنکور 97

بیشتر