پریا ولیزاده

مطالب مرتبط با پریا ولیزاده

دی 1397

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با پریا ولیزاده ، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

فیلم گفتگو با پریا ولی زاده رتبه‌ی 10 تجربی کشور در کنکور97

مرداد 1397

گفتگو با پریا ولی‌زاده: رتبه 10 کنکور تجربی 97

درخشش پیاپی تبریزی‌ها در کنکور

خرداد 1397

گفت وگو باپریا ولی‌زاده دانش‌آموزبرتر تجربی بامیانگین تراز8100

بیشتر