پریا ولیزاده

مطالب مرتبط با پریا ولیزاده

1397 آبان

فیلم گفتگو با پریا ولی زاده رتبه‌ی 10 تجربی کشور در کنکور97

1397 شهریور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با پریا ولیزاده ، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

1397 مرداد

گفتگو با پریا ولی‌زاده: رتبه 10 کنکور تجربی 97

درخشش پیاپی تبریزی‌ها در کنکور

1397 خرداد

گفت وگو باپریا ولی‌زاده دانش‌آموزبرتر تجربی بامیانگین تراز8100

بیشتر