عرفان آبادیفرد

مطالب مرتبط با عرفان آبادیفرد

1397 دی

گفت‌وگو با عرفان آبادی‌فرد، رتبه‌ی 3 تجربی کشور از تبریز

1397 شهریور

تصاویر رتبه‌های 1 کنکور 97 در مجله‌های آزمون سال‌های گذشته

فیلم گفتگو با عرفان آبادی‌فرد رتبه 3 تجربی کنکور 97

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با عرفان آبادی‌فرد، رتبه‌ی 3 تجربی کشور

1397 مرداد

درخشش پیاپی تبریزی‌ها در کنکور

3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

گفتگو با عرفان آبادیفرد : رتبه 3 کنکور تجربی 97

بیشتر