عرفان آبادیفرد

مطالب مرتبط با عرفان آبادیفرد

خرداد 1398

رتبه‌های برتر از فراشناخت می‌گویند

دی 1397

گفت‌وگو با عرفان آبادی‌فرد، رتبه‌ی 3 تجربی کشور از تبریز

شهریور 1397

فیلم گفتگو با عرفان آبادی‌فرد رتبه 3 تجربی کنکور 97

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با عرفان آبادی‌فرد، رتبه‌ی 3 تجربی کشور

مرداد 1397

درخشش پیاپی تبریزی‌ها در کنکور

3 رتبه‌ی برتر کشور رکوردار هستند

گفتگو با عرفان آبادیفرد : رتبه 3 کنکور تجربی 97

بیشتر