جشن نخبگان کنکور 97

مطالب مرتبط با جشن نخبگان کنکور 97

خرداد 1398

گفت‌وگو با پدر و مادر عرفان روحانی، رتبه‌ی 10 تجربی از خوی

گفت‌وگو با پدر و مادر محمد اسماعیلی، رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌ی 2

فروردین 1398

گفت‌وگو با پدر و مادر امیر معینی، رتبه‌ی 2 ریاضی از اصفهان

اسفند 1397

گفت‌وگو با مادر پریسا علاوی طوسی، رتبه‌ی 2 زبان کشور

گفت‌وگو با پدر علیرضا جعفری‌آزاد، رتبه‌ی 2 تجربی از تبریز

گفت‌وگو با پدر و مادر آریان عبداللهی، رتبه‌ی 5 تجربی

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدرضا قلی‌پور ، رتبه‌ی 2 انسانی

گفت‌وگو با پدر و مادر امیررضا براتی، رتبه‌ی 1 تجربی کشور

بهمن 1397

گفت‌وگو با صدرا بهروزیه، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 1 از تبریز

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدجواد محقق، رتبه‌ی 10 انسانی منطقه 3

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا علی‌نژاد، رتبه‌ی 2 هنر منطقه‌ی 3

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدامین جوادی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 2

دی 1397

گفت‌وگو با مادر محمدرضا قلی‌پور، رتبه‌ی 2 انسانی از لنگرود

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با پریا ولیزاده ، رتبه‌ی 10 تجربی کشور

آذر 1397

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا سلطانی، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 2

رتبه‌های برتر از چه کتاب‌هایی استفاده کردند؟ (1)

رتبه‌های یک‌رقمی و استفاده از جعبه‌ی ابزار کارنامه (1)

گفت‌وگو با پدر و مادر ساجد شیری طرزم، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه 2

بازیابی از زبان رتبه‌های برتر 97 (1)

آبان 1397

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (3)

گفت‌وگو با پدر و مادر سیدشایان شجاعی، رتبه‌ی 8 تجربی کشور

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (2)

گفت‌وگو با پدر و مادر صابر ظفرپور، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه‌ی 3

تحلیل آزمون از زبان رتبه‌های یک‌رقمی سال 97 (1)

گفت‌وگو با پدر علی تقوایی، رتبه‌ی 8 تجربی ایثارگران از ساری

گفت‌وگو با مادر سارا باقریه، رتبه‌ی 7 زبان کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدجواد محقق، رتبه 10 انسانی منطقه 3

گفت‌وگوی کاظم قلم‌چی با محمدامین جوادی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه 2

بیشتر