پایه دوازدهم

مطالب مرتبط با پایه دوازدهم

1398 اردیبهشت

تست منطق دهم انسانی ( صفحه 44 تا 81)

تست فلسفه یازدهم انسانی (63 تا 111)

دوازدهمی‌ها و امتحانات پایان سال

تست روانشناسی یازدهم انسانی (112 تا 208)

تست اقتصاد دهم انسانی (85 تا 144)

1398 فروردین

آزمونک علوم فنون ادبی پایه

علوم وفنون ادبی 3 را صوتی بیاموزید (درس دوازدهم)

اولین مجموعه آزمونک‌های دستور زبان مبحث ساختمان واژه

مجله کنکوری‌ها (مجله سرای دانش 44): همراه با 5گفت‌وگوی خواندنی

آزمونک علوم فنون ادبی دوازدهم انسانی

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (1)

دشوارترین سوالات گرافیک دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (1)

نکته‌های مهم «طبقه‌بندی اقلام ترازنامه» رشته حسابداری دوازدهم

آزمونک ده سوالی زبان فارسی دهم

آزمونک ده سوالی دین و زندگی دهم

راهکار 1 + 6 را در امتحانات نهایی تجربه کنید

سوالات پیشنهادی دین و زندگی دوازدهم منطبق با ازمون 30 فروردین

سوالات پیشنهادی دین و زندگی یازدهم منطبق با ازمون 30 فروردین

آزمونک ده سوالی جامعه شناسی یازدهم (2 تا 73)

آزمونک ده سوالی جامعه شناسی دهم (3 تا 54)

آزمونک ده سوالی تاریخ یازدهم انسانی (درس اول تا هشتم)

آزممونک ده سوالی جغرافیا یازدهم انسانی (2 تا 88)

آزمونک ده سوالی تاریخ دهم انسانی (درس اول تا هشتم)

آزمونک ده سوالی جغرافیا دهم انسانی(1 تا 46)

آزمونک ده سوالی عربی زبان قرآن 1

آزمونک ده سوالی زبان انگلیسی 1

سوالات پیشنهادی عربی منطبق با ازمون 30 فروردین

سوالات پیشنهادی عربی یازدهم منطبق با ازمون 30 فروردین

دشوارترین سوالات حسابداری دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (3)

دشوارترین سوالات گرافیک دوازدهم هنرستان آزمون 16 فروردین (2)

بیشتر