پایه دوازدهم

مطالب مرتبط با پایه دوازدهم

خرداد 1398

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (4)

مباحث مشترک نظام‌های آموزشی جدید و قدیم- سجع و واج آرایی

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (3)

مباحث مشترک روانشناسی نظام‌های قدیم و جدید در کنکور 98

مباحث مشترک ریاضی انسانی دوازدهم و نظام قدیم

مباحث مشترک علوم و فنون ادبی نظام جدید و ادبیات اختصاصی چهارم

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا (2)

ویژه دوران جمع‌بندی:مجموعه تست دامدار لغت و املا

برنامه و کتاب‌های درسی (سال 97) رشته «حسابداری» هنرستان

ادبیات اختصاصی چهارم انسانی / علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی / ادبیات اختصاصی چهارم انسانی

روش مطالعه فارسی در دوران جمع‌بندی

تاریخ دوازدهم انسانی؛ درس چهارم

جغرافیا دوزادهم انسانی؛ درس اول

جامعه شناسی دوازدهم انسانی؛ درس اول

جامعه شناسی دوازدهم انسانی؛ درس دوم

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

چگونه درس عربی را در دوران جمع بندی مطالعه کنیم؟

منطق دهم انسانی؛ درس پنجم و ششم

منطق دهم انسانی؛ درس چهارم

منطق دهم انسانی؛ درس سوم

منطق کنکور انسانی؛ درس اول و دوم

فصل رشد روانشناسی یازدهم انسانی

دانلود تست ریاضی و آمار دهم انسانی

برنامه هماهنگ دانش آموزانی انسانی کانون در دوران جمع بندی 98

بیشتر