رتبه های برتر کنکور 97

برچسب ها

مطالب مرتبط با رتبه های برتر کنکور 97

خرداد 1398

قهرمان پیشرفت: مهدی انوری، از رتبه 3401 سال 96 تا 840 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی عبدالملکی، از رتبه 7000 سال 96 تا 739 سال97

قهرمان پیشرفت: رضا رسلیمی، از رتبه 678 سال 96 تارتبه 88 سال 97

رتبه‌های برتر از درس‌های چالشی خود می‌گویند

رتبه‌های یک‌رقمی از ماه آخر کنکور خود می‌گویند

قهرمان پیشرفت: فرهاد طاهری، از رتبه‌ی 1067 سال 96 تا 179 سال97

گفت‌وگو با علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در سال 97

گفت‌وگو با سارا دریجانی، رتبه‌ی 24 تجربی از بم

گفت‌وگو با پدر و مادر محمد اسماعیلی، رتبه‌ی 3 انسانی منطقه‌ی 2

قهرمان پیشرفت: مصطفی خیرخواه؛ از رتبه 19519 تجربی تا 635 ریاضی

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور

قهرمان پیشرفت: آرمین عزیززاده، ازرتبه 18079 سال96 تا 768 سال97

گفت‌وگو با امیرحسین سیدی، رتبه‌ی 22 ریاضی از شیروان

رتبه‌های برتر از فراشناخت می‌گویند

اردیبهشت 1398

گفت‌وگو با زهرا کریمی‌زاده، رتبه‌ی 3 تجربی منطقه‌ی 3

گفت‌وگو با محمدرضا صدیقی، رتبه‌ی 20 تجربی از بم

قهرمان پیشرفت: محمد حسن‌نیا، از رتبه 975 ریاضی89 تا 20 تجربی97

گفت‌وگو با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور از یزد

گفت‌وگو با پدر و مادر سعید انصاری‌فرد، رتبه 4 تجربی ایثارگران

قهرمان پیشرفت: علی مقصودی، از رتبه 3022 سال 96 تا 584 سال 97

قهرمان پیشرفت، عباس آرایش، از رتبه 88 هزار سال94 تا 558 سال97

گفت‌وگو با سه رتبه‌ی برتر کنکور 97 از قائن

قهرمان پیشرفت: محمدهادی نصرتی، از رتبه 5012 سال96 تا 141 سال97

گفت‌وگو با عرفان نوری، رتبه‌ی 19 کنکور از خدابنده

فروردین 1398

گفت‌وگو با میترا قاسمی، رتبه‌ی 11 تجربی از اسفراین

قهرمان پیشرفت: توحید گلوانی، از رتبه 8739 سال 96 تا 669 سال 97

گفت‌وگو با پدر و مادر امیر معینی، رتبه‌ی 2 ریاضی از اصفهان

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97

گفت‌وگو با علی افخمی‌نیا، رتبه‌ی 6 تجربی کشور از ارومیه

اسفند 1397

قهرمان پیشرفت: علیرضا خمسه، از رتبه 32000 سال 94 تا 371 سال 97

بیشتر