تحلیل کنکور 97

مطالب مرتبط با تحلیل کنکور 97

1397 تیر

چالشی‌ترین سوالات کنکور انسانی 97 (دروس عمومی)

تحلیل و پاسخ تشریحی خواص مواد کنکور هنر 97

چالشی‌ترین سوالات کنکور انسانی 97 (دروس اختصاصی)

سیداحسان هندی- امین اسدیان‌پور: تحلیل دین و زندگی تجربی 97

محمد ابراهیم مازنی : تحلیل ادبیات عمومی کنکور انسانی 97

محمد ابراهیم مازنی : تحلیل درس دین و زندگی کنکور انسانی 97

موسی اکبری : تحلیل فلسفه و منطق کنکور انسانی 97

سید سامان دهقانی : تحلیل اقتصاد کنکور انسانی 97

وحید رضا زاده : تحلیل ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 97

فرهاد علی نژاد : تحلیل ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 97

الهه خضری: تحلیل علوم اجتماعی کنکور انسانی 97

در کنکور 97 کدام درس‌ها آسان‌تر و کدام دشوارتر از پارسال بود ؟

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتردر دروس عمومی

علی جهانگیری: تحلیل سوال‌های فیزیک تجربی 97

تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر 97

الهام محمدی : تحلیل ادبیات - کنکور تجربی 97

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتر دردرس زیست کنکور97

احسان برزگر: تحلیل درس ادبیات کنکور ریاضی 97

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتر دردرس فیزیک کنکور تجربی97

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتر دردرس ریاضی کنکور تجربی97

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتر در درس شیمی کنکور تجربی97

سؤالات چالشی و دام‌دار و بدون دام ادبیات کنکور تجربی 97

جلال میری: تحلیل سوال‌های فیزیک کنکور تجربی 97

فایل صوتی پاسخ به سوالات ادبیات کنکور تجربی 97

سؤالات چالشی و دام‌دار و بدون دام دین و زندگی کنکور تجربی97

تحلیل دبیران از درس زیست شناسی کنکور تجربی 97

تحلیل دبیران از سوالات ریاضی کنکور 97 رشته تجربی

تحلیل زبان انگلیسی کنکور تجربی 97

غلام رضا محبی: تحلیل سوال‌های فیزیک کنکور97 تجربی

عباس اشرفی:تحلیل ریاضی عمومی کنکور تجربی 97

بیشتر