تحلیل کنکور 97

مطالب مرتبط با تحلیل کنکور 97

مرداد 1397

مشابهت‌های سوال‌های آزمون کانون با کنکور 97 (دروس تخصصی تجربی)

تیر 1397

چالشی‌ترین سوالات کنکور انسانی 97 (دروس عمومی)

تحلیل و پاسخ تشریحی خواص مواد کنکور هنر 97

چالشی‌ترین سوالات کنکور انسانی 97 (دروس اختصاصی)

سیداحسان هندی- امین اسدیان‌پور: تحلیل دین و زندگی تجربی 97

محمد ابراهیم مازنی : تحلیل ادبیات عمومی کنکور انسانی 97

محمد ابراهیم مازنی : تحلیل درس دین و زندگی کنکور انسانی 97

موسی اکبری : تحلیل فلسفه و منطق کنکور انسانی 97

سید سامان دهقانی : تحلیل اقتصاد کنکور انسانی 97

وحید رضا زاده : تحلیل ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 97

فرهاد علی نژاد : تحلیل ادبیات اختصاصی کنکور انسانی 97

الهه خضری: تحلیل علوم اجتماعی کنکور انسانی 97

در کنکور 97 کدام درس‌ها آسان‌تر و کدام دشوارتر از پارسال بود ؟

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتردر دروس عمومی

علی جهانگیری: تحلیل سوال‌های فیزیک تجربی 97

تحلیل درس ترسیم فنی کنکور هنر 97

الهام محمدی : تحلیل ادبیات - کنکور تجربی 97

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتر دردرس زیست کنکور97

احسان برزگر: تحلیل درس ادبیات کنکور ریاضی 97

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتر دردرس فیزیک کنکور تجربی97

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتر دردرس ریاضی کنکور تجربی97

جمع بندی کلید دبیران و رتبه‌های برتر در درس شیمی کنکور تجربی97

سؤالات چالشی و دام‌دار و بدون دام ادبیات کنکور تجربی 97

جلال میری: تحلیل سوال‌های فیزیک کنکور تجربی 97

فایل صوتی پاسخ به سوالات ادبیات کنکور تجربی 97

سؤالات چالشی و دام‌دار و بدون دام دین و زندگی کنکور تجربی97

تحلیل دبیران از درس زیست شناسی کنکور تجربی 97

تحلیل دبیران از سوالات ریاضی کنکور 97 رشته تجربی

تحلیل زبان انگلیسی کنکور تجربی 97

غلام رضا محبی: تحلیل سوال‌های فیزیک کنکور97 تجربی

بیشتر