خلاصه‌نویسی

مطالب مرتبط با خلاصه‌نویسی

1398 فروردین

خلاصه شیمی یازدهم مختص آزمون 7 فروردین دوازدهمی ها

خلاصه زیست شناسی سال یازدهم مختص دوازدهمی ها

خلاصه زیست شناسی سال دهم مختص دوازدهمی ها

1397 اسفند

خلاصه زیست دوازدهم مختص آزمون 17 اسفندبه قلم برترها

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه ریاضیات تجربی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه عربی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه زبان انگلیسی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه شیمی یازدهم مختص آژمون دوازدهمی‌ها - آزمون 17 اسفند

1397 بهمن

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه ریاضیات تجربی مختص آزمون 3 اسفند (فارغ التحصیل ها)

خلاصه ریاضیات تجربی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه زبان انگلیسی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه عربی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه فیزیک دوزادهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه زیست دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه شیمی یازدهم مختص آزمون دوازدهمی‌ها _ آزمون 3 اسفند

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 19 بهمن

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 19 بهمن

خلاصه ریاضیات تجربی پایه مختص آزمون 19 بهمن (فارغ التحصیل ها)

خلاصه ریاضیات تجربی دوازدهم مختص آزمون 19 بهمن

نکات اساسی برای مرور کردن

خلاصه شیمی یازدهم مختص آزمون 19 بهمن

خلاصه زیست یازدهم مختص دوازدهمی‌ها - آزمون 19 بهمن

خلاصه زیست دوازدهم مختص آزمون 19بهمن

خلاصه فیزیک یازدهم (جمع بندی) مختص آزمون 5 بهمن

خلاصه ریاضیات پایه مختص آزمون 5 بهمن (فارغ التحصیلان)

خلاصه ریاضیات پایه مختص آزمون 5 بهمن

بیشتر
جريان الكتريكي و مدار از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : امین خرمی