خلاصه‌نویسی

مطالب مرتبط با خلاصه‌نویسی

اردیبهشت 1398

کم‌­رنگ‌­ترین جوهرها از قوی­‌ترین حافظه‌ها ماندگارترند

خلاصه زیست شناسی دوازدهم - مختص آزمون 13 اردیبهشت

فروردین 1398

خلاصه فیزیک دوزادهم مختص آزمون 30 فروردین

خلاصه عربی دوازدهم مختص آزمون 30 فروردین

هندسه مختصاتی مختص آزمون 30 فروردین

خلاصه دین و زندگی دوزادهم مختص آزمون 30 فروردین

خلاصه شیمی یازدهم مختص آزمون دوازدهمی‌ها - 30 فروردین

خلاصه عربی دوازدهم مختص آزمون 30 فروردین

خلاصه زیست شناسی پایه مختص دوازدهمی‌ها - زیست جانوری

خلاصه زیست دوازدهم مختص آزمون 16 فروردین

خلاصه شیمی یازدهم مختص آزمون 7 فروردین دوازدهمی ها

خلاصه زیست شناسی سال یازدهم مختص دوازدهمی ها

خلاصه زیست شناسی سال دهم مختص دوازدهمی ها

اسفند 1397

خلاصه زیست دوازدهم مختص آزمون 17 اسفندبه قلم برترها

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه ریاضیات تجربی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه عربی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه زبان انگلیسی دوازدهم مختص آزمون 17 اسفند

خلاصه شیمی یازدهم مختص آژمون دوازدهمی‌ها - آزمون 17 اسفند

بهمن 1397

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه ریاضیات تجربی مختص آزمون 3 اسفند (فارغ التحصیل ها)

خلاصه ریاضیات تجربی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه زبان انگلیسی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه عربی دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه فیزیک دوزادهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه زیست دوازدهم مختص آزمون 3 اسفند

خلاصه شیمی یازدهم مختص آزمون دوازدهمی‌ها _ آزمون 3 اسفند

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 19 بهمن

بیشتر