خلاصه‌نویسی

مطالب مرتبط با خلاصه‌نویسی

1397 دی

اهمیّت خلاصه نویسی و بازیابی در آزمون 5 بهمن

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 21 دی

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 21 دی

خلاصه فیزیک سال چهارم مختص آزمون21 دی

خلاصه ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی مختص آزمون21 دی

خلاصه زبان انگلیسی دوازدهم مختص آزمون 21 دی

خلاصه ریاضیات تجربی دوازدهم مختص آزمون 21 دی

نکات مهم برای خلاصه‌نویسی

خلاصه زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 21 دی

توقف ممنوع! - خلاصه نویسی

خلاصه زیست دوازدهم مختص آزمون 21 دی

1397 آذر

5 تست تالیفی فیزیک پیش مختص آزمون 30 آذر

خلاصه ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی مختص آزمون 30 آذر

خلاصه ریاضیات تجربی دوازدهم مختص آزمون 30 آذر

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 30آذر

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 30 آذر

خلاصه زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 30 آذر

از خلاصه‌نویسی غافل نشوید

خلاصه کل فیزیک یازدهم مختص آزمون 16 آذر

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 16 آذر

خلاصه زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 16 آذر

تست‌های تالیفی زیست شناسی دوم دبیرستان

خلاصه فیزیک سال سوم مختص آزمون 16 آذر

خلاصه فیزیک سال چهارم مختص آزمون 16 آذ

خلاصه زبان سال چهارم مختص آزمون 16 آذر

خلاصه زبان انگلیسی دوازدهم مختص آزمون 16 آذر

خلاصه ریاضیات پایه مختص آزمون 16 آذر

خلاصه ریاضیات تجربی مختص آزمون 16 آذر

خلاصه کل زیست شناسی دهم مختص دوازدهمی‌ها - آزمون 16 آذر

خلاصه زیست دوازدهم مختص آزمون 16 آذر

بیشتر