مطالب مرتبط با خلاصه‌نویسی

خلاصه‌نویسی

۱۳۹۶ شهریور

خلاصه نکات کامل درس شیمی سال سوم - مختص آزمون 7 مهر

خلاصه نکات تمام درس‌ها و مباحث زبان سوم مختص آزمون 7 مهر

به نوشته‌های خود شک نکنید!

نکته برداری در مطالعه

خلاصه نکات هندسه تحلیلی مختص آزمون 24 شهریور

خلاصه نکات زیست شناسی به قلم دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران

خلاصه نکات فیزیک سوم (مغناطیس ) به قلم دانشجوی برق تربیت مدرس

خلاصه نکات زیست شناسی به قلم دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران

خلاصه نکات زبان (فصل پنجم ) به قلم دانشجوی پلیمر - امیر کبیر

نکات فیزیک سوم(القای مغناطیسی) به قلم دانشجوی برق تربیت مدرس

خلاصه نکات ریاضی سوم (تجربی ) به قلم دانشجوی مهندسی شیمی -شریف

خلاصه عربی (مستثنی) به قلم دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه شریف

نکات هندسه2 - فصل تبدیل‌ها به قلم دانشجوی دانشگاه شریف

خلاصه مطالب فیزیک3 -مغناطیس- به قلم دانشجوی برق تربیت مدرس

۱۳۹۶ مرداد

خلاصه فیزیک دهم فصل1و2 به قلم دانشجوی پلیمر دانشگاه امیر کبیر

خلاصه مطالب زبان سوم به قلم دانشجوی پلیمر دانشگاه امیر کبیر

خلاصه زیست شناسی سوم به قلم دانشجوی پزشکی دانشگاه ایران

خلاصه شیمی3 به قلم دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه شریف

خلاصه نکات زبان سوم به قلم دانشجوی پلیمر دانشگاه امیر کبیر

خلاصه نکات فیزیک 3 به قلم دانشجوی مهندسی برق تربیت مدرس

خلاصه نکات زبان سوم ویژه آزمون 20 مرداد

خلاصه نکات شیمی 3به قلم دانشجوی مهندسی شیمی امیر کبیر

خلاصه نکات شیمی 3 ویژه آزمون 6 مرداد

۱۳۹۶ خرداد

اهمیت جزوه‌نویسی در دوران جمع‌بندی به روش سه روز یک‌بار

۱۳۹۶ فروردین

عربی را چگونه یاد بگیریم؟

خلاصه‌نویسی و روشی برای آن

در باب اهمیت روش‌های خلاصه‌نویسی (2)

در باب اهمیت روش‌های خلاصه‌نویسی (1)

در چه زمانی خلاصه‌نویسی کنیم؟

انواع روش‌‌های مطالعه

بیشتر