خلاصه‌نویسی

مطالب مرتبط با خلاصه‌نویسی

1397 اردیبهشت

خلاصه فیزیک سال سوم مختص آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 14 اردیبهشت

1397 فروردین

خلاصه زیست پیش دانشگاهی مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه نکات کل عربی سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زیست پایه مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه شیمی سال چهارم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه فیزیک سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه فیزیک سال چهارم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زبان سال چهارم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زبان سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه نکاتی از فنون ترجمه در تست‌های عربی کنکور

خلاصه شیمی سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه فصل‌های 6 و 7 و 8 زیست سال دوم مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه 4 فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه نکات 6 درس اول دین وزندگی مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه 4 درس اول زبان پیش دانشگاهی مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه زیست دوم مختص آزمون 17 فروردین ( فصل‌های 2 و 3 و 4 و 5 )

خلاصه قواعد چهار درس اول عربی سال سوم مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه فصل 1 تا 5 زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه زیست دوم مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه شیمی پیش دانشگاهی مختص آزمون17 فروردین

1396 اسفند

خلاصه نکات کل شیمی سال سوم مختص آزمون 7 فروردین

خلاصه کل فیزیک سال سوم مختص آزمون 7 فروردین

خلاصه کل زبان سوم مختص آزمون 7 فروردین

خلاصه نکات درس فیزیک سوم مختص آزمون 18 اسفند

خلاصه نکات درس فیزیک پیش دانشگاهی مختص آزمون 18 اسفند

خلاصه زیست پایه مختص آزمون 18 اسفند

خلاصه شیمی پیش دانشگاهی مختص آزمون 18 اسفند

خلاصه زبان چهارم مختص آزمون 18 اسفند

خلاصه‌ی درس ریاضیات پیش دانشگاهی تجربی مختص آزمون 18 اسفند

بیشتر
خرید کتاب