خلاصه‌نویسی

مطالب مرتبط با خلاصه‌نویسی

1397 تیر

خلاصه درس فیزیک سال سوم مختص آزمون 22 تیر

تمرین خلاصه‌برداری در آزمون‌های تابستان

1397 اردیبهشت

خلاصه نکات کل شیمی سال چهارم مختص کنکوری ها

خلاصه کل کتاب فیزیک سال چهارم مختص کنکوری ها

خلاصه زبان سال چهارم مختص آزمون 28 اردیبهشت

خلاصه زیست پیش مختص آزمون 28 اردیبهشت

خلاصه فیزیک پیش دانشگاهی مختص آزمون 28 اردیبهشت

خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 28 اردیبهشت

خلاصه زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه ریاضیات چهارم تجربی مختص آزمون 14 اردیبشهت

خلاصه زیست پایه مختص آزمون 14 اردیبهشت

تست‌های درک مطلب عربی ( تکنیک‌های تست زنی )

خلاصه زبان سال سوم مختص آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه فیزیک سال سوم مختص آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 14 اردیبهشت

1397 فروردین

خلاصه زیست پیش دانشگاهی مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه نکات کل عربی سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زیست پایه مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه شیمی سال چهارم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه فیزیک سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه فیزیک سال چهارم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زبان سال چهارم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زبان سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه نکاتی از فنون ترجمه در تست‌های عربی کنکور

خلاصه شیمی سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه فصل‌های 6 و 7 و 8 زیست سال دوم مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه 4 فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه نکات 6 درس اول دین وزندگی مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه 4 درس اول زبان پیش دانشگاهی مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه زیست دوم مختص آزمون 17 فروردین ( فصل‌های 2 و 3 و 4 و 5 )

بیشتر