زبان و ادبیات فارسی

مطالب مرتبط با زبان و ادبیات فارسی

1397 بهمن

تحلیل سوال دام‌دار فارسی آزمون 19 بهمن-دوم دبستان

جزوه ادبیات دوازدهم درس‌های 9 و 10 ویژه آزمون 19 بهمن

1397 دی

سوالات فارسی آمادگی آزمون 5 بهمن پنجم دبستان

توقف ممنوع! - روش مطالعۀ ادبیات

1397 آذر

درسنامه‌کامل درس چهارم (درس مدرسه خرگوش‌ها) فارسی دوم دبستان

نکات مهم درس سوم فارسی دوم دبستان

درسنامه فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 16 آذر

دانلود سوالات تستی فارسی دوم دبستان -آمادگی آزمون 16 آذر

درسنامه علوم و فنون ادبی (3) - اختیارات زبانی

1397 آبان

دانلود سوالات فارسی دوم دبستان -آمادگی آزمون 18 آبان

چند پرسش و پاسخ از قلمرو زبانی ادبیات (آزمون 18 آبان)

چند پرسش و پاسخ از آرایه‌های ادبی+مفهوم ابیات (آزمون 18 آبان)

درسنامه فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 18 آبان

چند پرسش و پاسخ از آرایه‌های ادبی (آزمون 4 آبان)

1397 مهر

آزمونک جمع بندی ادبیات دوازدهم منطبق با آزمون 4 آبان

جمع بندی درس‌های 1 و 2 ادبیات دوازدهم

چند پرسش و پاسخ از آرایه‌های ادبی (آزمون 20 مهر)

چند سوال و نکته از ادبیات پایه (آزمون 6 مهر)

1397 شهریور

چند نکته از ادبیات کنکور

چند نکته از ادبیات

چند نکته از آرایه‌های ادبی

1397 مرداد

چند نکته از ادبیات - آرایه‌های ادبی (2)

1397 خرداد

چند نکته از ادبیات (آرایه‌های ادبی)

1397 اردیبهشت

چند نکته از ادبیات ( سری سوم )

روش مطالعه‌ی مباحث املا و لغت

وابسته‌های پسین - زبان فارسی

1396 اسفند

چند نکته از ادبیات ( سری دوم )

1396 آبان

چند نکته از ادبیات ( سری اول )

لغات ادبیات غنایی ( منطبق با آزمون‌های 3 و 17 آذر )

لغات ادبیات حماسی ( منطبق با آزمون 19 آبان )

بیشتر