زبان و ادبیات فارسی

مطالب مرتبط با زبان و ادبیات فارسی

1398 فروردین

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان-قسمت دوم

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان-قسمت اول

دانلود سوالات تستی فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 30 فروردین

نکات مهم درس اول - فارسی دوم دبستان

فیلم تدریس درس ششم فارسی دوم دبستان

فیلم تدریس درس پنجم فارسی دوم دبستان

نکات مهم درس کوشا و نوشا (فارسی دوم دبستان)

درسنامه درس ششم- فارسی دوم دبستان

نکات مهم درس چوپان درستکار-فارسی دوم دبستان

درسنامه فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 30 فروردین

آزمونک ده سوالی زبان فارسی دهم

پیک هفتگی اول دبستان-قسمت پانزدهم

پیک هفتگی اول دبستان-قسمت چهاردهم

نمونه سوالات فارسی اول دبستان-قسمت اول

کامنت‌های منتخب ادبیات (17 فروردین)

سوالات دام‌دار درس فارسی 3 آزمون 16 فروردین دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار درس فارسی 1 آزمون 7 فروردین دوازدهم هنرستان

سوالات دام‌دار درس فارسی 3 آزمون 7 فروردین دوازدهم هنرستان

دانلود سوالات فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 16 فروردین

درسنامه مطابق با آزمون دوم کتاب نوروز دوم دبستان

درسنامه مطابق با آزمون اول کتاب نوروز دوم دبستان

درسنامه فارسی مطابق با آزمون پنجم کتاب نوروز دوم دبستان

درسنامه فارسی مطابق با آزمون چهارم کتاب نوروز دوم دبستان

درسنامه فارسی مطابق با آزمون سوم کتاب نوروز دوم دبستان

درسنامه فارسی مطابق با آزمون دوم کتاب نوروز دوم دبستان

درسنامه فارسی مطابق با آزمون اول کتاب نوروز دوم دبستان

نکات مهم درس مدرسه خرگوش‌ها (فارسی دوم دبستان)

نکات مهم درس خرس کوچولو (فارسی دوم دبستان)

فیلم تدریس درس چهارم فارسی دوم دبستان

فیلم تدریس درس سوم فارسی دوم دبستان

بیشتر