زبان و ادبیات فارسی

مطالب مرتبط با زبان و ادبیات فارسی

1397 آذر

درسنامه فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 16 آذر

دانلود سوالات تستی فارسی دوم دبستان -آمادگی آزمون 16 آذر

درسنامه علوم و فنون ادبی (3) - اختیارات زبانی

1397 آبان

دانلود سوالات فارسی دوم دبستان -آمادگی آزمون 18 آبان

چند پرسش و پاسخ از قلمرو زبانی ادبیات (آزمون 18 آبان)

چند پرسش و پاسخ از آرایه‌های ادبی+مفهوم ابیات (آزمون 18 آبان)

درسنامه فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 18 آبان

چند پرسش و پاسخ از آرایه‌های ادبی (آزمون 4 آبان)

1397 مهر

آزمونک جمع بندی ادبیات دوازدهم منطبق با آزمون 4 آبان

جمع بندی درس‌های 1 و 2 ادبیات دوازدهم

چند پرسش و پاسخ از آرایه‌های ادبی (آزمون 20 مهر)

چند سوال و نکته از ادبیات پایه (آزمون 6 مهر)

1397 شهریور

چند نکته از ادبیات کنکور

چند نکته از ادبیات

چند نکته از آرایه‌های ادبی

1397 مرداد

چند نکته از ادبیات - آرایه‌های ادبی (2)

1397 خرداد

چند نکته از ادبیات (آرایه‌های ادبی)

1397 اردیبهشت

چند نکته از ادبیات ( سری سوم )

روش مطالعه‌ی مباحث املا و لغت

وابسته‌های پسین - زبان فارسی

1396 اسفند

چند نکته از ادبیات ( سری دوم )

1396 آبان

چند نکته از ادبیات ( سری اول )

لغات ادبیات غنایی ( منطبق با آزمون‌های 3 و 17 آذر )

لغات ادبیات حماسی ( منطبق با آزمون 19 آبان )

مجموعه لغات ادبیات پیش دانشگاهی منطبق با آزمون 19آبان

1396 مهر

مجموعه کنایات ادبیات فارسی سال سوم دبیرستان

1396 شهریور

کامنت‌های منتخب مرتبط با آرایه استعاره

1396 مرداد

کامنت‌های منتخب مرتبط با یازدهم انسانی در سال تحصیلی گذشته

1394 خرداد

معرفی رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی

1392 مرداد

رشته ادبیات از نگاه فریبا رئوفی (کارشناس ارشد ادبیات)

بیشتر