زبان و ادبیات فارسی

مطالب مرتبط با زبان و ادبیات فارسی

خرداد 1398

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان (درس اول تا چهارم)

درسنامه درس پانزدهم- فارسی دوم دبستان

مباحث مشترک نظام‌های آموزشی جدید و قدیم- سجع و واج آرایی

درسنامه درس چهاردهم- فارسی دوم دبستان

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان (درس اول و دوم)

درسنامه درس سیزدهم - فارسی دوم دبستان

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان (درس سوم تا ششم)

مباحث لغت و املا فارسی دهم منطبق با آزمون‌های جمع بندی

درسنامه درس دوازدهم - فارسی دوم دبستان

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان (درس اول تا چهارم . قسمت1)

لغت و املا فارسی دهم منطبق با آزمون‌های جمع بندی

اردیبهشت 1398

درسنامه درس دهم- فارسی دوم دبستان

مباحث لغت و املا فارسی یازدهم منطبق با آزمون‌های جمع بندی

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان-قسمت پنجم

درسنامه درس هشتم و نهم- فارسی دوم دبستان

لغت و املا فارسی یازدهم منطبق با آزمون‌های جمع بندی

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان-قسمت چهارم

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان-قسمت سوم

درسنامه درس هفتم- فارسی دوم دبستان

لغت و املا فارسی دوازدهم منطبق با آزمون‌های جمع بندی

نمونه سوالات فارسی اول دبستان-قسمت دوم

نمونه سوالات فارسی اول دبستان - قسمت اول

درسنامه فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 13 اردیبهشت

دانلود سوالات تستی فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 13 اردیبهشت

فروردین 1398

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان-قسمت دوم

نمونه سوالات فارسی دوم دبستان-قسمت اول

دانلود سوالات تستی فارسی دوم دبستان-آمادگی آزمون 30 فروردین

نکات مهم درس اول - فارسی دوم دبستان

فیلم تدریس درس ششم فارسی دوم دبستان

فیلم تدریس درس پنجم فارسی دوم دبستان

بیشتر