مهندسی پزشکی

مطالب مرتبط با مهندسی پزشکی

اسفند 1397

بازار کار رشته‌ی مهندسی پزشکی

مرداد 1397

تصاویر دست رباتیکی که شبیه دست واقعی کار می‌کند

تیر 1397

بانداژ هوشمند درمان زخم را رصد می‌کند

مرداد 1396

مهندسی پزشکی از نگاه الهه عسگری (دانشجوی دانشگاه امیرکبیر)

رشته مهندسی پرشکی از نگاه زهرا اله یاری (دانشجوی امیرکبیر)

رشته مهندسی پزشکی ازنگاه شیما زینالی(دانشجوی دانشگاه امیرکبیر)

رشته مهندسی پزشکی ازنگاه مروان صالحی دانشجوی دانشگاه امیر کبیر

بیشتر