مهندسی مکانیک

مطالب مرتبط با مهندسی مکانیک

دی 1397

گفت‌وگو با متین حافظی، رتبه‌ی 1049 ریاضی منطقه‌ی 2 از زنجان

برای قبولی در رشته مکانیک بایداز 10 سوال به چندسوال پاسخ دهید؟

مرداد 1397

تست هندسه 2 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد 1397

درسنامه هندسه 2 یازدهم ریاضی، آمادگی آزمون 19 مرداد 1397

معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر

معرفی رشته‌ی مهندسی مکانیک

خرداد 1397

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی مکانیک )

آبان 1396

آشنایی با رشته «تعمیر موتور و برق خودرو» در شاخه کاردانش

تیر 1396

مهندسی مکانیک از نگاه امیر کرماجانی (دانشجوی دانشگاه تهران)

معرفی شغل مهندسی مکانیک

مرداد 1395

انیمیشن معرفی رشته‌های مهندسی

مهندسی مکانیک ازنگاه مهدی موسایی (رتبه 138 کنکور دانشگاه شریف)

مهندسی مکانیک از نگاه محمد اکبری (دانشجوی دکتری امیر کبیر)

تیر 1392

مهندسی مکانیک از نگاه حامد شیرازی (رتبه‌ی 508 کنکور)

مهندسی مکانیک از نگاه حامد غلامی درمی (رتبه‌ی 5 کنکور)

بیشتر