معرفی رشته های انسانی

مطالب مرتبط با معرفی رشته های انسانی

تیر 1398

دانلود اپلیکیشن کانون مدیا ویژه معرفی رشته‌های دانشگاهی

در باب رشته حقوق: کامران اله مرادی

معرفی رشته جامعه شناسی

اسفند 1397

آشنایی با رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته زبان شناسی در دانشگاه تهران

اشنایی با رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته فلسفه در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران

مرداد 1396

رشته روانشناسی از دیدگاه فرهاد علی نژاد (رتبه‌ی 5 منطقه 2)

حسابداری ازنگاه احمد محمود آبادی (حسابداری دانشگاه تهران)

حقوق از نگاه محمد عابدینی(دانشجوی حقوق دانشگاه تهران)

رشته‌ی علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری از نگاه مسعود مملوکی

معرفی رشته باستان شناسی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)

معرفی شغل کارشناس تاریخی

معرفی شغل جغرافیدان

معرفی شغل آموزش ابتدایی

تیر 1396

معرفی شغل خبرنگاری و گزارشگری

معرفی شغل مدیریت

معرفی شغل مدیر مالی

معرفی شغل کارشناس روابط عمومی

معرفی شغل مردم شناسی

معرفی شغل باستان شناسی

معرفی شغل مددکار اجتماعی

معرفی شغل جامعه شناسی

معرفی شغل کارشناس علوم سیاسی

معرفی شغل روانشناسی بالینی

معرفی شغل اقتصاد دان

معرفی شغل حسابداری

خرداد 1396

معرفی شغل وکالت

بیشتر