معرفی رشته های انسانی

مطالب مرتبط با معرفی رشته های انسانی

1397 اسفند

آشنایی با رشته علوم قرآن و حدیث در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته باستان شناسی در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته زبان شناسی در دانشگاه تهران

اشنایی با رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته فلسفه در دانشگاه تهران

آشنایی با رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران

1396 مرداد

رشته روانشناسی از دیدگاه فرهاد علی نژاد (رتبه‌ی 5 منطقه 2)

حسابداری ازنگاه احمد محمود آبادی (حسابداری دانشگاه تهران)

حقوق از نگاه محمد عابدینی(دانشجوی حقوق دانشگاه تهران)

رشته‌ی علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری از نگاه مسعود مملوکی

معرفی رشته باستان شناسی (موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس)

معرفی شغل کارشناس تاریخی

معرفی شغل جغرافیدان

معرفی شغل آموزش ابتدایی

1396 تیر

معرفی شغل خبرنگاری و گزارشگری

معرفی شغل مدیریت

معرفی شغل مدیر مالی

معرفی شغل کارشناس روابط عمومی

معرفی شغل مردم شناسی

معرفی شغل باستان شناسی

معرفی شغل مددکار اجتماعی

معرفی شغل جامعه شناسی

معرفی شغل کارشناس علوم سیاسی

معرفی شغل روانشناسی بالینی

معرفی شغل اقتصاد دان

معرفی شغل حسابداری

1396 خرداد

معرفی شغل وکالت

1394 تیر

رشته‌ی حقوق از نگاه بهناز آرون (رتبه 51 کارشناسی و 6 ارشد)

معرفی رشته روان‌شناسی از نگاه فرهاد تراز (رتبه‌ی 9 کشوری 92)

معرفی رشته‌ی فلسفه از نگاه فرهاد تراز (رتبه‌ی 9 کشوری سال 92)

بیشتر