معرفی رشته های تجربی

مطالب مرتبط با معرفی رشته های تجربی

1397 اسفند

بازار کار رشته کاردرمانی

1397 دی

یازدهم‌های تجربی این سوالات زیست را قبل از امتحانتان بخوانید

سوالات تشریحی پیشنهادی زیست یازدهم - امتحانات نیمسال اول

1397 مرداد

معرفی رشته‌ی پرستاری

دکتری پیوسته بیوتکنولوژی از نگاه سیدسعید متقی(رتبه 56 کشور)

رشته زیست شناسی ازنگاه زهرا نیک عیش(دانشجوی دانشگاه شهیدبهشتی)

دندانپزشکی ازنگاه احمد احدی(دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران)

پزشکی از نگاه یاسر خوشناموند(رتبه 36 کنکور)

پرستاری از نگاه زهرا عابدی (دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

رادیولوژی ازنگاه بهنام جعفری(دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

معرفی شغل پزشکیار ورزشی

معرفی شغل مربی ورزشی

معرفی شغل ساخت پروتز‌های دندانی

معرفی شغل کارشناس علوم آزمایشگاهی

معرفی شغل هوشبری

معرفی شغل دبیری شیمی

معرفی شغل دبیری زیست

معرفی شغل پرتوشناسی (رادیولوژی)

1396 تیر

معرفی شغل تکنسین اتاق عمل

معرفی شغل گفتار درمانی

معرفی شغل کار درمانی

معرفی شغل شیمیدان

معرفی شغل فیزیوتراپی

معرفی شغل مهندسی کشاورزی

معرفی شغل مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

معرفی شغل پرستار

معرفی شغل کارشناس علوم تغذیه

معرفی شغل بینایی سنجی

معرفی شغل کارشناس اعضای مصنوعی

معرفی شغل شنوایی شناسی

بیشتر