مهندسی برق

مطالب مرتبط با مهندسی برق

1397 آذر

برای قبولی مهندسی برق بایداز 10 سوال به چندسوال پاسخ دهید؟

1397 مرداد

ایستگاه معرفی رشته ( معرفی رشته مهندسی برق )

معرفی رشته‌های مهندسی از زبان دانشجویان برتر

آشنایی با رشته «برق ساختمان» در شاخه کاردانش

معرفه رشته مهندسی برق

مهندسی برق از نگاه دانشجویان برق دانشگاه تهران

1396 خرداد

معرفی شغل مهندسی برق

1395 مرداد

انیمیشن معرفی رشته‌های مهندسی

مهندسی برق از نگاه اکبر قاسمی زاده (کارشناس ارشد برق)

معرفی رشته برق از نگاه امجد انوری ­مقدم (دانشجوی دکترا)

معرفی رشته برق از نگاه مژده وکیلی (دانشجوی دانشگاه شریف)

1392 تیر

مهندسی برق از نگاه طیبه طاهری (کارشناس ارشد برق)

مهندسی برق از نگاه سپهر اسکینی (رتبه 136 کنکور)

مهندسی برق از نگاه علی منتی (رتبه‌ی 48 کنکور)

مهندسی برق از نگاه علی جهانگیری (رتبه‌ی 8 کنکور)

مهندسی برق از نگاه علی تزرو (رتبه‌ی 10 کنکور)

بیشتر