مطالب مرتبط با ترجمه

ترجمه

۱۳۹۶ مهر

چگونه از آموخته‌هایمان استفاده کنیم؟

هوش را از منظر دیگری ببینیم

چگونه از آموزش همتا بهره ببریم؟

دانشنامه زیست‌شناسی : جانداراران تراژن

در چه محیطی درس بخوانیم؟

حالات ذهنی ما چگونه بر یادگیری اثر می‌گذارند؟

چرا اطلاعات بدون بازیابی را فراموش می‌کنیم؟

سری مقالات 50 ایده روانشناسی- ایده هجدهم، کاربرد هیجانات

سری مقالات 50 ایده روانشناسی-ایده هفدهم، هوش هیجانی

مغز ما هیچ چیز را فراموش نمی‌کند

مشکلی به نام فراموشی

سری مقالات 50 ایده روانشناسی-ایده شانزدهم، روانشناسی مثبت‌نگر

سیستم‌های تشویقی چه تاثیری در میزان موفقیت دانش‌آموزان دارند؟

چرا فرهنگ مدارس مهم هستند؟

نقش انگیزش ذهنی در بهبود عملکرد دانش‌آموزان

نقش ارتباطات درون مدارس در پیشبرد اهداف آموزشی

بازخورد بر عملکرد دانش‌آموزان چه تاثیری دارد؟

بهبود دستاوردهای دانش‌آموزان از طریق ایجاد تغییر در نگرش

سری مقالات 50 ایده روانشناسی-ایده پانزدهم، آیا فردی عاقلی اید؟

سری مقالات 50 ایده روانشناسی-ایده چهاردهم، تظاهر به عاقل بودن

سری مقالات 50 ایده روانشناسی- ایده سیزدهم، عصبانی نه، متفاوت

سری مقالات 50 ایده روانشناسی- ایده دوازدهم، مراحل شناختی

سری مقالات 50 ایده روانشناسی- ایده یازدهم، خطاهای حسی

سری مقالات 50 ایده روانشناسی-ایده دهم، علم روان‌تنی

شیوه آموزشی موثر بر نتایج موفقیت دانش‌آموزان در امتحان ریاضی

سری مقالات 50 ایده روانشناسی-ایده نهم، خطاهای دیداری

۱۳۹۶ شهریور

بهترین استراتژی‌ها برای بهبود عملکرد دانش‌آموزان کدامند؟

سری مقالات 50 ایده روانشناسی-ایده هشتم، استرس

سیاست‌هایی برای اثرگذاری استراتژی آموزشی معلمان بردانش آموزان

مدل‌های ذهنی و آموزش

بیشتر