تداوم موفقیت

مطالب مرتبط با تداوم موفقیت

1398 فروردین

امروز فوق العاده پیش میرم...

چگونه نقاط ضعف خود را وسیله ای برای بهبود عملکرد خود نماییم؟

1396 آذر

روش‌هایی مفید برای پیشرفت به‌صورت پیوسته

1396 مرداد

گفت‌وگو با محسن نیکویی، رتبه‌ی 5 تجربی کشور

1395 بهمن

گفت‌وگو با علی عزیزپور، برتر چهارم ریاضی با میانگین تراز 8071

گفت‌وگو با محمدرضا الله‌پور، برتر چهارم ریاضی با تراز 8070

1395 دی

گفت‌وگو با یاسین علی‌پور، دانش‌آموز برتر تجربی با تراز 7756

گفت‌وگو با محمد نیکمرد، دانش‌آموز برتر ریاضی با تراز 7750

گفت‌وگو با مهلا خیاط، دانش‌آموز تجربی با میانگین تراز 7862

گفت‌وگو با عرفان بهروز، دانش‌آموز برتر تجربی با تراز 8000

گفت‌وگو با مهسا اسلامی، دانش‌آموز برتر ریاضی با تراز 7852

1395 آذر

گفت‌وگو با مریم زارع، دانش‌آموز برتر تجربی با تراز 7800

گفت‌وگو با عرفان عزیزخانی، دانش‌آموز برتر ریاضی با تراز 8118

گفت‌وگو با علی امامی، دانش‌آموز برتر تجربی با تراز 7900

بیشتر