مطالب مرتبط با تکمیل و تجهیز کتابخانه های عمومی

تکمیل و تجهیز کتابخانه های عمومی

۱۳۹۵ شهریور

تجهیزکتابخانه دبستان طلیعه نورالمهدی در شهرستان قوچان

۱۳۹۵ اردیبهشت

تکمیل وتجهیز13 کتابخانه عمومی توسط بنیاد قلم چی دراستان اردبیل

افتتاح کتابخانه خیر ساز عامری دیلم با همکاری بنیاد قلم چی

همکاری بنیاد قلم‌چی برای ساخت کتابخانه در مناطق محروم خوزستان

تفاهم نامه کتابخانه‌های عمومی با بنیاد قلم چی در استان البرز

تعهد بنیاد قلم چی در تکمیل 6 پروژه کتابخانه ای در مازندران

تجهیز کتابخانه‌های عمومی خراسان جنوبی با همکاری بنیاد قلم چی

همکاری بنیاد قلم چی برای تکمیل کتابخانه‌های عمومی در خوزستان

بازتاب خبر تکمیل و تجهیز 40 کتابخانه از سوی بنیاد قلم چی

تفاهم نامه بنیاد قلم چی برای تکمیل 40 کتابخانه در 14 استان