مطالب مرتبط با تحلیل آزمون از نگاه دبیران

تحلیل آزمون از نگاه دبیران

۱۳۹۶ اردیبهشت

تحلیل آزمون ا اردیبهشت - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 1 اردیبهشت - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 1 اردیبهشت - سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 1 اردیبهشت - سوم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 1 اردیبهشت - دهم ریاضی و تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 1 اردیبهشت - دوم متوسطه 1( هشتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 1 اردیبهشت - اول متوسطه 1( هفتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 1 اردیبهشت - ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ا اردیبهشت - پنجم دبستان از نگاه دبیران

۱۳۹۶ فروردین

تحلیل آزمون 18 فروردین - سوم متوسطه 1( نهم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - دوم متوسطه 1( هشتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - اول متوسطه 1( هفتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - دهم ریاضی و تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - دهم عمومی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - چهارم عمومی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - سوم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 18 فروردین - دوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 فروردین - چهارم عمومی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 فروردین - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 فروردین - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 فروردین - سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 فروردین - سوم تجربی از نگاه دبیران

۱۳۹۵ اسفند

تحلیل آزمون 20 اسفند - چهارم عمومی از نگاه دبیران

بیشتر