مطالب مرتبط با تحلیل آزمون از نگاه دبیران

۱۳۹۵ آذر

تحلیل آزمون 5 آذر - چهارم انسانی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - دهم انسانی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - چهارم عمومی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - دروس سوم عمومی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - دهم ریاضی و تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - نهم ( سوم متوسطه 1 ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - هشتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - هفتم از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر - چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آذر -سوم دبستان از نگاه دبیران

۱۳۹۵ آبان

تحلیل آزمون چهارم عمومی -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم ریاضی -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم تجربی -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم انسانی -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون سوم ریاضی و تجربی -5 آذر از نگاه دبیران

تحلیل آزمون دهم ریاضی و تجربی -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون نهم متوسطه 1 -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون هشتم متوسطه 1 -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون هفتم متوسطه 1 -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ششم دبستان -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون پنجم دبستان -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم دبستان -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون سوم دبستان -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون دوم دبستان -21 آبان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون7آبان چهارم تجربی از نگاه دبیران

بیشتر
تابع از حسابان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( سوم ریاضی)
دبیر : عباس اسدی