تحلیل آزمون از نگاه دبیران

مطالب مرتبط با تحلیل آزمون از نگاه دبیران

1396 آبان

تحلیل آزمون 19 آبان - دهم انسانی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - یازدهم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - یازدهم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - دهم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - دهم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - سوم متوسطه 1( نهم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - دوم متوسطه 1( هشتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - اول متوسطه 1( هفتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان -ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 آبان - دوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - یازدهم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - یازدهم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - دهم ریاضی و تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - سوم متوسطه 1( نهم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - دوم متوسطه 1( هشتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 5 آبان - اول متوسطه 1( هفتم ) از نگاه دبیران

1396 مهر

تحلیل آزمون 21 مهر - سوم متوسطه 1( نهم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - دوم متوسطه 1( هشتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - اول متوسطه 1( هفتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

بیشتر
اقتصاد چیست؟-تولید از اقتصاد دهم انسانی
دهم علوم انسانى     دبیر : سارا شریفی