مطالب مرتبط با تحلیل آزمون از نگاه دبیران

تحلیل آزمون از نگاه دبیران

۱۳۹۶ تیر

تحلیل آزمون 9 تیر - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 9 تیر - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

۱۳۹۶ خرداد

تحلیل آزمون 19 خرداد - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 19 خرداد - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 12 خرداد - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 12 خرداد - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

۱۳۹۶ اردیبهشت

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت - دهم ریاضی و تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت - سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت - سوم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت - سوم متوسطه 1( نهم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت - دوم متوسطه 1( هشتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت -ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت -پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت -چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 22 اردیبهشت - دوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت -پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت -چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت - دوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت - سوم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون15 اردیبهشت - سوم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت - دهم ریاضی و تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت - سوم متوسطه 1( نهم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت - دوم متوسطه 1( هشتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 15 اردیبهشت - اول متوسطه 1( هفتم ) از نگاه دبیران

بیشتر