مطالب مرتبط با تحلیل آزمون از نگاه دبیران

۱۳۹۵ مهر

تحلیل آزمون 23 مهر چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر -دروس عمومی چهارم دبیرستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون23 مهر- ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر -پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون23 مهر چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر-سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر -سوم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر - چهارم انسانی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 23 مهر سوم انسانی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون ششم دبستان -9 مهر از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 9 مهر پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون چهارم دبستان - 9مهر از نگاه دبیران

تحلیل آزمون سوم دبستان -9 مهر از نگاه دبیران

۱۳۹۵ شهریور

تحلیل آزمون 26 شهریور -ششم ابتدایی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 26 شهریور - پنجم ابتدایی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 26 شهریور- چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 26 شهریور -سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 26 شهریور دوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 12 شهریور ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون پنجم دبستان 12 شهریور از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 12 شهریور چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 12 شهریور سوم دبستان از نگاه دبیران

۱۳۹۵ مرداد

تحلیل آزمون 29 مرداد ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 29 مرداد پنجم دبستان از نگاه دبیران

بیشتر