مطالب مرتبط با تحلیل آزمون از نگاه دبیران

تحلیل آزمون از نگاه دبیران

۱۳۹۶ مهر

تحلیل آزمون 21 مهر - سوم متوسطه 1( نهم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - دوم متوسطه 1( هشتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - اول متوسطه 1( هفتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - یازدهم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - یازدهم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - دهم ریاضی و تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 21 مهر - سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - ششم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - پنجم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون7 مهر - چهارم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - سوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - دوم دبستان از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - چهارم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون7 مهر - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - یازدهم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - یازدهم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - دهم ریاضی و تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - سوم متوسطه 1( نهم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - دوم متوسطه 1( هشتم ) از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 7 مهر - اول متوسطه 1( هفتم ) از نگاه دبیران

۱۳۹۶ شهریور

تحلیل آزمون 24 شهریور - چهارم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24 شهریور - یازدهم ریاضی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24 شهریور - یازدهم تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24 شهریور - دهم ریاضی و تجربی از نگاه دبیران

تحلیل آزمون 24 شهریور - سوم متوسطه 1( نهم ) از نگاه دبیران

بیشتر