آزمون‌های برنامه‌ای

برچسب ها

مطالب مرتبط با آزمون‌های برنامه‌ای

1397 اردیبهشت

آزمون‌های جامع و کنکور سراسری هنر

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس زبان‌انگلیسی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 30سوالی از درس عربی عمومی و اختصاصی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس عربی اختصاصی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک درس روانشناسی آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه درس‌های یک‌برگی و آزمونک‌های تستی تاریخ‌و جغرافی و جامعه

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک از درس ادبیات اختصاصی و عمومی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک از درس علوم اجتماعی آزمون28اردیبهشت

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک از درس آرایه و تاریخ ادبیات

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک درس ادبیات اختصاصی آزمون28 اردیبهشت

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک از درس اقتصاد آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس دینی

1397 فروردین

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس زبان انگلیسی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس عربی عمومی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 40 سوالی از درس ریاضی انسانی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 10 سوالی از درس روانشناسی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 20 سوالی از درس دین و زندگی

آزمون 1 اردیبهشت 96 متناظر با آزمون 31 فروردین 97 چهارم انسانی

آزمون 3 اردیبهشت 95 متناظر با آزمون 31 فروردین 97 چهارم انسانی

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 30سوالی دروس آرایه و تاریخ ادبیات

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 10 سوالی از درس اقتصاد

خلاصه درس یک‌برگی و آزمونک 10 سوالی از درس ادبیات اختصاصی پیش‌

1396 بهمن

یک مدل پیشنهادی ، برای مطالعه مطابق با بودجه بندی آزمون انسانی

کالبدشکافی آزمون

اهمیت عدم غیبت

1396 دی

شیرین‌ترین آزمون روز جمعه

یادگیری هدف من است

برنامه‌ی ویژه‌ی ادبیات اختصاصی برای دوران امتحانات

ذهن خود را برای سال آینده آماده‌تر کنید

کمبود وقت در جلسه‌ی آزمون

بیشتر