زیست شناسی

مطالب مرتبط با زیست شناسی

1397 تیر

آزمونک شماره 2 درس زیست شناسی منطبق بر آزمون 5 مرداد

عبارات درست نادرست زیست شناسی 2

آزمونک درس زیست شناسی منطبق بر آزمون 5 مرداد

درس زیست شناسی کنکور 97 چگونه بود؟

خلاصه نکات طلایی فصل دوم زیست دهم منطبق بر آزمون 5 مرداد

نکات مهم پروانه‌ی مونارک برای آزمون 5 مرداد - زیست شناسی

نمونه سوال تستی زیست شناسی 2 منطبق بر آزمون 5 مرداد

چند نکته از زیست پیش ( آزمون 22 تیر )

چند نکته از زیست دهم ( آزمون 22 تیر )

کامنت‌های درسی ناهید یگانه از زنجان در صفحه چهارم تجربی

1397 خرداد

سری سوم کامنت‌های پرتکرار (زیست پیش)

سری دوم کامنت‌های پرتکرار (زیست پیش)

چند سوال ترکیبی زیست (سری اول)

چند نکته از زیست پایه (سری چهاردهم)

چند نکته از زیست پایه (سری سیزدهم)

چند نکته از زیست پیش دانشگاهی (سری هفتم)

1397 اردیبهشت

چند نکته از زیست پیش دانشگاهی (سری ششم)

چند نکته از زیست پایه (سری دوازدهم)

سری اول کامنت‌های پر تکرار (زیست پایه)

1397 فروردین

چند نکته از زیست پایه (سری یازدهم)

چند نکته از زیست پیش ( سری پنجم )

1396 اسفند

چند نکته از زیست شناسی ( آزمون 18 اسفند )

تحلیل زیست کنکور 96

1396 دی

چند نکته از زیست پیش دانشگاهی (سری چهارم)

چند نکته از زیست شناسی (آزمون 22 دی)

جدیدترین کتاب کانون زیست شناسی تصویری دهم تجربی

چند نکته از زیست پیش دانشگاهی (سری سوم)

1396 آذر

چند نکته از زیست پایه (سری دهم)

چند نکته از زیست پایه (سری نهم)

چند نکته از زیست پیش دانشگاهی (سری دوم)

بیشتر