زیست شناسی

مطالب مرتبط با زیست شناسی

1397 دی

نکات کلیدی و مهم فصل 3 زیست دوازدهم ویژه آزمون 21 دی

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

چند پرسش و پاسخ از زیست دوازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 21 دی)

توقف ممنوع! - نکات تست زنی زیست

یازدهم‌های تجربی این سوالات زیست را قبل از امتحانتان بخوانید

1397 آذر

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی (آزمون 30 آذر)

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 30 آذر)

چند پرسش و پاسخ از زیست 2 (آزمون 30 آذر)

نکات مهم گفتار 1و 2 فصل چهارم زیست شناسی دوازدهم ویژه 30 آذر

توقف ممنوع! - روش مطالعه و یادگیری زیست شناسی

سری تست‌های یک تست چند نکته درس زیست شناسی ویژه آزمون 16 آذر

سری تست‌های یک تست چند نکته درس زیست شناسی ویژه آزمون 16 آذر

چند پرسش و پاسخ از زیست - مختص دوازدهم (آزمون 16 آذر)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی (آزمون 16 آذر)

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 16 آذر)

سری تست‌های یک تست چند نکته درس زیست شناسی ویژه آزمون 16 آذر

1397 آبان

سری تست‌های یک تست چند نکته از فصل پنج زیست دهم

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 2 آذر)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی (آزمون 2 آذر)

چند پرسش و پاسخ از زیست دوازدهم (آزمون 2 آذر)

درسنامه و نکات مهم گفتار دوم فصل دوم زیست شناسی دوازدهم

آموزش ویژه مبحث نفرون‌های کلیه از زبان رتبه 6 کنکور 96

نکات مهم فصل 5 زیست دهم ویژه آزمون 2 آذر

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 18 آبان)

چند پرسش و پاسخ از زیست پیش دانشگاهی (آزمون 18 آبان)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم (آزمون 18 آبان)

آزمون فصل 1 زیست شناسی دوازدهم ویژه آزمون 18 آبان

نکات مهم گفتار اول فصل دو زیست دوازدهم

چند پرسش و پاسخ از زیست یازدهم (آزمون 4 آبان)

بیشتر