زیست شناسی

مطالب مرتبط با زیست شناسی

1397 شهریور

آزمونک زیست شناسی یازدهم فصل‌های 5 تا 7

آزمونک زیست دهم فصل‌های 2تا 5

چند نکته از زیست دهم ( آزمون 23 شهریور )

تعیین عبارات درست و نادرست کل زیست دهم

خلاصه فصل یک زیست یازدهم در یک نگاه

چند نکته از زیست پایه ( آزمون 23 شهریور )

آزمونک جامع زیست یازدهم ویژه آزمون 23 شهریور

آزمونک جامع زیست دهم ویژه آزمون 23 شهریور

30 تست زیست شناسی 1 و 2 همراه با پاسخ تشریحی

آزمونک فصل 5 زیست شناسی دهم

تدریس کامل مبحث الکتروکاردیوگرام

خلاصه درسنامه فصل 8 زیست یازدهم تولید مثل نهاندانگان

تعیین عبارات درست و نادرست فصل 6 زیست دهم

تعیین عبارات درست نادرست2 فصل هشت زیست 2 مطابق آزمون16 شهریور

تعیین عبارات درست نادرست فصل هشت زیست 2 مطابق آزمون16 شهریور

چند نکته از فصل 6 و 7 زیست دهم

چند نکته از فصل 8 زیست دهم

آزمونک زیست شناسی 1 مباحث آزمون 16 شهریور

1397 مرداد

سری کلیپ‌های یک تست چند نکته شماره3

کلاس درس زیست در قالب کامنت!

فایل ویدئویی تدریس مبحث چرخه تخمدانی زنان

گزیده نکات زیست(2)-حواس ویژه و گیرنده‌های جانوران

درسنامه زیست(2)-ماهیچه و حرکت

درسنامه زیست(2)-استخوان‌ها و اسکلت

درسنامه زیست(2)-یاخته‌های بافت عصبی

درسنامه زیست(2)-ساختار دستگاه عصبی

درسنامه زیست دهم-ساختار و عملکرد لوله گوارش

چند نکته از فصل 5 زیست دهم

یازدهمی‌ها با جدیدترین کتاب زیست شناسی کانون آشنا شوید

آیا یادگیری مباحث خارج از کتاب درسی زیست لازم است؟

بیشتر