گفت‌وگو با اولیا

مطالب مرتبط با گفت‌وگو با اولیا

1397 آبان

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور

1397 شهریور

گفت‌وگو با مادر فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور از کاشان

گفت‌‌وگو با پدر عبدالله رئیسی، رتبه‌ی 2 انسانی از سراوان

گفت‌وگو با پدرومادر رضا قوی، رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 3 از قائن

1396 اسفند

مدیریت زمان : بایدی اجتناب ناپذیر

1396 اردیبهشت

گفت‌وگو با پدر و مادر رتبه‌ی 7 زبان منطقه‌ی 3 از شیروان

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین طبیبیان، رتبه‌ی 6 تجربی کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر رتبه‌ی 10 تجربی منطقه‌ی 2 از بابل

گفت‌وگو با پدر و مادر رتبه‌ی 8 زبان منطقه‌ی 2 از کرج

گفت‌وگو با پدر و مادر رتبه‌ی 10 ریاضی کشور از شیروان

بیشتر