گفت‌وگو با اولیا

مطالب مرتبط با گفت‌وگو با اولیا

1397 بهمن

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا علی‌نژاد، رتبه‌ی 2 هنر منطقه‌ی 3

گفت‌وگو با پدر و مادر محمدامین جوادی، رتبه‌ی 9 تجربی منطقه‌ی 2

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسن قاسمی، رتبه‌ی 7 تجربی از تبریز

گفت‌وگو با پدر و مادر سارا باقریه، رتبه‌ی 3 زبان و 13 تجربی

1397 دی

گفت‌وگو با مادر تبسم‌سادات موسوی، رتبه‌ی 75 هنر

گفت‌وگو با مادر محمدرضا قلی‌پور، رتبه‌ی 2 انسانی از لنگرود

گفت‌وگو با پدر زینب سرپرست، رتبه‌ی 9 تجربی از تبریز

1397 آذر

گفت‌وگو با پدر و مادر علیرضا سلطانی، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 2

گفت‌وگو با پدر و مادر ساجد شیری طرزم، رتبه‌ی 10 تجربی منطقه 2

1397 آبان

گفت‌وگو با پدر و مادر رضا حسین‌نژاد، رتبه‌ی 1 هنر سال 96

گفت‌وگو با پدر و مادر سیدشایان شجاعی، رتبه‌ی 8 تجربی کشور

گفت‌وگو با مادر ایلیا یکه‌تاز، دانش‌آموز کلاس هشتم از تهران

گفت‌وگو با پدر و مادر صابر ظفرپور، رتبه‌ی 7 ریاضی منطقه‌ی 3

گفت‌وگو با پدر علی تقوایی، رتبه‌ی 8 تجربی ایثارگران از ساری

گفت‌وگو با مادر سارا باقریه، رتبه‌ی 7 زبان کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین زارع، رتبه‌ی 7 تجربی کشور

1397 شهریور

گفت‌وگو با مادر فرنوش فخار، رتبه‌ی 4 انسانی کشور از کاشان

گفت‌‌وگو با پدر عبدالله رئیسی، رتبه‌ی 2 انسانی از سراوان

گفت‌وگو با پدرومادر رضا قوی، رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 3 از قائن

1396 اسفند

مدیریت زمان : بایدی اجتناب ناپذیر

1396 اردیبهشت

گفت‌وگو با پدر و مادر رتبه‌ی 7 زبان منطقه‌ی 3 از شیروان

گفت‌وگو با پدر و مادر امیرحسین طبیبیان، رتبه‌ی 6 تجربی کشور

گفت‌وگو با پدر و مادر رتبه‌ی 10 تجربی منطقه‌ی 2 از بابل

گفت‌وگو با پدر و مادر رتبه‌ی 8 زبان منطقه‌ی 2 از کرج

گفت‌وگو با پدر و مادر رتبه‌ی 10 ریاضی کشور از شیروان

بیشتر