ارزیابی آزمون

مطالب مرتبط با ارزیابی آزمون

1397 مهر

ارزیابی سوالات دفترچه گرافیک یازدهم در آزمون بیستم مهرماه

1397 مرداد

پاسخ به یک کامنت پرتکرار (5) _ ارزیابی و تحلیل آزمون

1397 فروردین

ارزیابی و تحلیل آزمون 17 فروردین 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 7 فروردین 97 گروه چهارم انسانی

1396 اسفند

ارزیابی و تحلیل آزمون 18 اسفند گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 اسفند گروه چهارم انسانی

1396 بهمن

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 بهمن گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 6 بهمن سال چهارم انسانی

1396 دی

ارزیابی و تحلیل آزمون 22 دی گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 1 دی گروه چهارم انسانی

1396 آذر

ارزیابی و تحلیل آزمون 17 آذر گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 3 آذر گروه چهارم انسانی

1396 آبان

ارزیابی و تحلیل آزمون 19 آبان گروه چهارم انسانی

ارزیابی آزمون، معامله‌ی بُرد بُرد

ارزیابی و تحلیل آزمون 5 آبان گروه چهارم انسانی

1396 مهر

ارزیابی و تحلیل آزمون 21 مهر گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 7 مهر گروه چهارم انسانی

1396 شهریور

ارزیابی و تحلیل آزمون 24 شهریور سال چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 17 شهریور گروه چهارم انسانی

1396 مرداد

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 مرداد گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 6 مرداد چهارم انسانی

1396 فروردین

عدم غیبت در آزمون‌ها؛ چرا؟

چگونه در آزمون وقت کم نیاوریم؟

اشکالات تایید شده آزمون‌های 24 دی ، 8 بهمن و 15 بهمن

ارزیابی آزمون در عصر جمعه

1395 بهمن

تحلیل و ارزیابی آزمون 15بهمن چهارم دبستانی

تحلیل و ارزیابی آزمون 15بهمن سوم دبستانی ها

تحلیل و ارزیابی آزمون 8 بهمن چها‌رمی ها

تحلیل و ارزیابی آزمون 8 بهمن سومی‌ها

1395 دی

تحلیل آزمون، اساس موفقیت است

بیشتر