ارزیابی آزمون

مطالب مرتبط با ارزیابی آزمون

خرداد 1398

ارزیابی آزمون 24 خرداد دوازدهم ریاضی

ارزیابی آزمون 17 خرداد دوازدهم ریاضی

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

دشوارترین سوالات تربیت بدنی دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (3)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (2)

دشوارترین سوالات الکتروتکنیک دوازدهم در آزمون 20 اردیبهشت (1)

فروردین 1398

امروز فوق العاده پیش میرم...

بهمن 1397

ارزیابی سوالات دفترچه گرافیک یازدهم در آزمون 19 بهمن

آنچه درمورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل انسانی باید بدانیم

آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم انسانی باید بدانیم

آذر 1397

توقف ممنوع! - اهمیت ارزیابی و تحلیل آزمون

مهر 1397

ارزیابی سوالات دفترچه گرافیک یازدهم در آزمون بیستم مهرماه

مرداد 1397

پاسخ به یک کامنت پرتکرار (5) _ ارزیابی و تحلیل آزمون

فروردین 1397

ارزیابی و تحلیل آزمون 17 فروردین 97 گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 7 فروردین 97 گروه چهارم انسانی

اسفند 1396

ارزیابی و تحلیل آزمون 18 اسفند گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 4 اسفند گروه چهارم انسانی

بهمن 1396

ارزیابی و تحلیل آزمون 20 بهمن گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 6 بهمن سال چهارم انسانی

دی 1396

ارزیابی و تحلیل آزمون 22 دی گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 1 دی گروه چهارم انسانی

آذر 1396

ارزیابی و تحلیل آزمون 17 آذر گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 3 آذر گروه چهارم انسانی

آبان 1396

ارزیابی و تحلیل آزمون 19 آبان گروه چهارم انسانی

ارزیابی آزمون، معامله‌ی بُرد بُرد

ارزیابی و تحلیل آزمون 5 آبان گروه چهارم انسانی

مهر 1396

ارزیابی و تحلیل آزمون 21 مهر گروه چهارم انسانی

ارزیابی و تحلیل آزمون 7 مهر گروه چهارم انسانی

شهریور 1396

ارزیابی و تحلیل آزمون 24 شهریور سال چهارم انسانی

بیشتر