شخصی‌سازی برنامه

مطالب مرتبط با شخصی‌سازی برنامه

بهمن 1397

جهش تراز با برنامه‌ریزی شخصی‌سازی شده

دی 1397

شخصی‌سازی برنامه‌ی درسی

آذر 1397

شخصی‌سازی و برنامه‌ی راهبردی

هنر شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی

شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی با مدیریت زمان

آبان 1397

در ستایش یک کشف

شهریور 1397

دفتر برنامه ریزی ابزار موثر خودتنظیمی

بهمن 1396

یک مدل پیشنهادی ، برای مطالعه مطابق با بودجه بندی آزمون انسانی

دی 1396

یک سؤال و چند پاسخ از پشتیبان‌های سراب (4)

مهر 1396

پارامترهای برنامه­‌ریزی شخصی روزانه

برنامه‌ریزی شخصی

اردیبهشت 1396

شخصی‌سازی روش‌های برتر (2)

شخصی‌سازی روش‌های برتر (1)

آذر 1395

برنامه‌ی شخصی خود را ارزیابی کنید

آبان 1395

شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی؛ چگونه؟

من تک‌برنامه‌ای هستم

مهر 1395

تلفیق برنامه‌ی آزمون و مدرسه

چگونه برنامه‌ی کانون و مدرسه را با هم دنبال کنیم؟

نکات اصلی برنامه‌ریزی شخصی‌

شهریور 1395

شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی

شخصی‌سازی در برنامه‌ی راهبردی

مرداد 1395

تابستان فصل پیشرفت‌های فردی

دو برنامه و یک تصمیم درست

خرداد 1395

به شخصی‌سازی‌های ماه آخر خوب فکر کن

آذر 1394

مقاله کاظم قلم چی : برنامه ریزی شخصی - دفتر برنامه ریزی

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(8)

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(7)

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(6)

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(5)

رتبه‌های یک‌رقمی چگونه برنامه‌ی راهبردی را شخصی‌سازی کردند؟(4)

بیشتر