گفتگو با رتبه های برتر کنکور

مطالب مرتبط با گفتگو با رتبه های برتر کنکور

تیر 1398

رتبه‌های یک‌رقمی از هفته‌ی اخر و روز آخر خود می‌گویند

رتبه‌های یک‌رقمی از روز کنکور خود می‌گویند

خرداد 1398

رتبه‌های برتر از درس‌های چالشی خود می‌گویند

رتبه‌های یک‌رقمی از ماه آخر کنکور خود می‌گویند

گفت‌وگو با علیرضا شاطری، رتبه‌ی 1 ریاضی کشور در سال 97

گفت‌وگو با سارا دریجانی، رتبه‌ی 24 تجربی از بم

قهرمان پیشرفت: آرمین عزیززاده، ازرتبه 18079 سال96 تا 768 سال97

گفت‌وگو با امیرحسین سیدی، رتبه‌ی 22 ریاضی از شیروان

اردیبهشت 1398

گفت‌وگو با زهرا کریمی‌زاده، رتبه‌ی 3 تجربی منطقه‌ی 3

گفت‌وگو با محمدرضا صدیقی، رتبه‌ی 20 تجربی از بم

گفت‌وگو با امیرحسین استقامت، رتبه‌ی 8 ریاضی کشور از یزد

گفت‌وگو با سیدسعید متقی، رتبه‌ی 35 ریاضی منطقه‌ی 1 در کنکور 96

قهرمان پیشرفت: علی مقصودی، از رتبه 3022 سال 96 تا 584 سال 97

گفت‌وگو با علیرضا ایزدی، رتبه‌ی 3 سال 96 (نابینای مطلق)

گفت‌وگو با سه رتبه‌ی برتر کنکور 97 از قائن

گفت‌وگو با عرفان نوری، رتبه‌ی 19 کنکور از خدابنده

فروردین 1398

گفت‌وگو با میترا قاسمی، رتبه‌ی 11 تجربی از اسفراین

قهرمان پیشرفت: توحید گلوانی، از رتبه 8739 سال 96 تا 669 سال 97

گفت‌وگو با مهدی نیکزاد، رتبه‌ی 8 ریاضی سال 96

قهرمان پیشرفت: فراز واعظی، از رتبه‌ی 1786 سال 96 تا 608 سال 97

قهرمان پیشرفت: علی اکبری، از رتبه 8000 سال 95 تا 769 سال 97

گفت‌وگو با علی افخمی‌نیا، رتبه‌ی 6 تجربی کشور از ارومیه

اسفند 1397

گفت‌وگو با سروین آزادبخت، رتبه‌ی 8 تجربی منطقه‌ی 3 از کوهدشت

گفت‌وگو با زهرا کریمی‌زاده، رتبه 3 تجربی منطقه 3 از برازجان

گفت‌وگو با مهدی طالبی، رتبه‌ی 2 تجربی منطقه‌ی 3 از میاندوآب

قهرمان پیشرفت: فرهاد سراجی، از رتبه 1419 سال 96 تا 87 سال 97

گفت‌وگو با فاطمه حبیبی، رتبه‌ی 6 انسانی از همدان

قهرمان پیشرفت: علی حاجیوند، از رتبه 17000 سال 96 تا 1713 سال97

بهمن 1397

گفت‌وگو با صدرا بهروزیه، رتبه‌ی 6 تجربی منطقه‌ی 1 از تبریز

گفت‌وگو با رضا قوی، رتبه‌ی 9 ریاضی منطقه‌ی 3 از قائن

بیشتر