مرور

برچسب ها

مطالب مرتبط با مرور

1397 تیر

خلاصه درس فیزیک سال سوم مختص آزمون 22 تیر

نمونه سوال علوم هشتم نگاه به گذشته

نمونه سوال ریاضی هشتم نگاه به گذشته

1397 خرداد

روش‌های تست زنی در قسمت ترجمه درس عربی

خلاصه کل دین و زندگی پیش دانشگاهی

1397 اردیبهشت

خلاصه نکات کل شیمی سال چهارم مختص کنکوری ها

خلاصه کل کتاب فیزیک سال چهارم مختص کنکوری ها

خلاصه زبان سال چهارم مختص آزمون 28 اردیبهشت

خلاصه زیست پیش مختص آزمون 28 اردیبهشت

خلاصه فیزیک پیش دانشگاهی مختص آزمون 28 اردیبهشت

خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 28 اردیبهشت

خلاصه زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه ریاضیات چهارم تجربی مختص آزمون 14 اردیبشهت

خلاصه زیست پایه مختص آزمون 14 اردیبهشت

تست‌های درک مطلب عربی ( تکنیک‌های تست زنی )

خلاصه زبان سال سوم مختص آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه فیزیک سال سوم مختص آزمون 14 اردیبهشت

خلاصه دینی پیش دانشگاهی مختص آزمون 14 اردیبهشت

1397 فروردین

خلاصه زیست پیش دانشگاهی مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه نکات کل عربی سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زیست پایه مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه شیمی سال چهارم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه فیزیک سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه فیزیک سال چهارم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زبان سال چهارم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه زبان سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه نکاتی از فنون ترجمه در تست‌های عربی کنکور

خلاصه شیمی سال سوم مختص آزمون 31 فروردین

خلاصه فصل‌های 6 و 7 و 8 زیست سال دوم مختص آزمون 17 فروردین

خلاصه 4 فصل اول فیزیک پیش دانشگاهی مختص آزمون 17 فروردین

بیشتر