مرور

برچسب ها

مطالب مرتبط با مرور

1397 بهمن

خلاصه ریاضیات پایه مختص آزمون 5 بهمن

خلاصه زیست شناسی دوم دبیرستان مختص آزمون 5 بهمن

خلاصه زیست شناسی پایه مختص آزمون 5 بهمن

1397 دی

شیوه‌ی صحیح مرور مطالب

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 21 دی

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 21 دی

خلاصه فیزیک سال چهارم مختص آزمون21 دی

خلاصه ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی مختص آزمون21 دی

خلاصه زبان انگلیسی دوازدهم مختص آزمون 21 دی

خلاصه ریاضیات تجربی دوازدهم مختص آزمون 21 دی

خلاصه زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 21 دی

روش مرورِ موثر چیست؟

ابزاری برای مرور

خلاصه زیست دوازدهم مختص آزمون 21 دی

توقف ممنوع! - کدام یک ؟ بازیابی یا بازخوانی

1397 آذر

5 تست تالیفی فیزیک پیش مختص آزمون 30 آذر

خلاصه ریاضیات تجربی پیش دانشگاهی مختص آزمون 30 آذر

خلاصه ریاضیات تجربی دوازدهم مختص آزمون 30 آذر

خلاصه دین وزندگی دوازدهم مختص آزمون 30آذر

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 30 آذر

خلاصه زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 30 آذر

خلاصه کل فیزیک یازدهم مختص آزمون 16 آذر

خلاصه شیمی دوازدهم مختص آزمون 16 آذر

خلاصه زیست شناسی پیش دانشگاهی مختص آزمون 16 آذر

تست‌های تالیفی زیست شناسی دوم دبیرستان

خلاصه فیزیک سال سوم مختص آزمون 16 آذر

خلاصه فیزیک سال چهارم مختص آزمون 16 آذ

خلاصه زبان سال چهارم مختص آزمون 16 آذر

خلاصه زبان انگلیسی دوازدهم مختص آزمون 16 آذر

8 تست فیزیک پیش دانشگاهی مختص آزمون 16 آذر

بیشتر