رتبه های برتر کنکور 93

مطالب مرتبط با رتبه های برتر کنکور 93

1395 مرداد

دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (14)

1395 تیر

دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (5)

1395 خرداد

10000 نفر برتر کنکور انسانی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور تجربی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

1394 تیر

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (10)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (9)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (8)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (7)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (6)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (6)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (5)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (5)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (4)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (4)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (3)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (3)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (2)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (2)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (1)

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (3)

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (2)

برترها از تابستان می‌گویند (2)

گفت‌وگو با پدر و مادر مهسان صمدی، رتبه‌ی 5 تجربی کشور

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (1)

برترها از تابستان می‌گویند (1)

1394 خرداد

رتبه‌ی 10 ریاضی کشور و حال و هوای روز کنکور

رتبه‌ی 11 تجربی کشور و حال و هوای روز کنکور

رتبه‌ی 6 انسانی منطقه‌ی 3 و حال و هوای روز کنکور

رتبه‌ی 6 تجربی کشور و حال و هوای روز کنکور

بیشتر