رتبه های برتر کنکور 93

مطالب مرتبط با رتبه های برتر کنکور 93

مرداد 1395

دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (14)

تیر 1395

دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (5)

خرداد 1395

10000 نفر برتر کنکور انسانی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور تجربی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

تیر 1394

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (10)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (9)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (8)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (7)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (6)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (6)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (5)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (5)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (4)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (4)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (3)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (3)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (2)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (2)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (1)

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (3)

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (2)

برترها از تابستان می‌گویند (2)

گفت‌وگو با پدر و مادر مهسان صمدی، رتبه‌ی 5 تجربی کشور

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (1)

برترها از تابستان می‌گویند (1)

خرداد 1394

رتبه‌ی 10 ریاضی کشور و حال و هوای روز کنکور

رتبه‌ی 11 تجربی کشور و حال و هوای روز کنکور

رتبه‌ی 6 انسانی منطقه‌ی 3 و حال و هوای روز کنکور

رتبه‌ی 6 تجربی کشور و حال و هوای روز کنکور

بیشتر