مطالب مرتبط با رتبه های برتر کنکور 93

رتبه های برتر کنکور 93

۱۳۹۵ مرداد

دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (14)

۱۳۹۵ تیر

دوران کودکی رتبه‌های برتر کنکور از زبان اولیا (5)

۱۳۹۵ خرداد

10000 نفر برتر کنکور انسانی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

10000 نفر برتر کنکور تجربی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند؟

۱۳۹۴ تیر

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (10)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (9)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (8)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (7)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (6)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (6)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (5)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (5)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (4)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (4)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (3)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (3)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (2)

نقش اولیای رتبه‌های یک‌رقمی از زبان فرزندان آن‌ها (2)

رتبه‌های یک‌رقمی از کتاب‌های کانون می‌گویند (1)

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (3)

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (2)

برترها از تابستان می‌گویند (2)

گفت‌وگو با پدر و مادر مهسان صمدی، رتبه‌ی 5 تجربی کشور

نفرات برتر و یکی از بهترین کتاب‌های کانونی‌شان (1)

برترها از تابستان می‌گویند (1)

۱۳۹۴ خرداد

رتبه‌ی 10 ریاضی کشور و حال و هوای روز کنکور

رتبه‌ی 11 تجربی کشور و حال و هوای روز کنکور

رتبه‌ی 6 انسانی منطقه‌ی 3 و حال و هوای روز کنکور

رتبه‌ی 6 تجربی کشور و حال و هوای روز کنکور

بیشتر