پروژه‌ي هفتم

مطالب مرتبط با پروژه‌ي هفتم

1397 فروردین

سخنان کاظم قلم‌چی در جلسه نفرات برتر 7 فروردین 97 + فایل صوتی

1396 اردیبهشت

شناخت دقیق اولویت‌های پایانی

لطفاً جوزده نشوید!

اولویت‌ها و نکات مطالعاتی برای دانش‌آموزان در پروژه‌ی 7 و 8

1396 فروردین

پروژه‌ی هفتم، یک ادامه‌ی منطقی و آرام

هوشمندانه عمل کنید

کاروان رفت و تو در خواب و ...

امسال کانون برای شما دو عیدی نفیس دارد

مطمئن‌تر از همیشه قدم بردارید

مهارت سبقت در پیچ

پروژه‌ی موفقیت

1395 اردیبهشت

31مین روز اردیبهشت طلایی است

تکرار فصل‌ها

اردیبهشت ماه را جدی بگیرید

پروژه‌ی هفتم یک ایستگاه جبرانی است

1395 فروردین

پیشنهادی نو برای ادامه‌ی نیم‌سال دوم

تثبیت سبقتی طلایی

آخرین فرصت

پیروزی نتیجه‌ی امیدواری است

هنوز فرصت دارید

از تعطیلات نوروز تا کنکور

اردیبهشت یک ماه اردوی تیم ملی کنکوری‌ها

برنامه‌ی مطالعاتی اردیبهشت

نقش اول خودتان باشید

روزهای طلایی بعد از روزهای طلایی

من و انگیزه‌ی بهاری‌ام

ریل‌ها برای چه ساخته شده‌اند؟

با حواس جمع حرکت کنید

اکنون مطمئن‌تر از همیشه عمل کنید

هدف اضافه را قیچی کنید

بیشتر