آموزش گرامر انگلیسی

مطالب مرتبط با آموزش گرامر انگلیسی

اردیبهشت 1398

ساخت انواع جملات شرطی در زبان انگلیسی

بهمن 1397

نکات گرامری زبان 3 ویژه آزمون 5 بهمن

نکات گرامری بودجه‌بندی آزمون «5 بهمن»- درس زبان انگلیسی

اسفند 1393

کاربرد حروف ربط در جملات خبری و پرسشی

آذر 1393

زبان انگلیسی سال دوم دبیرستان درس 1

آبان 1393

آموزش گرامر درس اول زبان انگلیسی دوم دبیرستان

خرداد 1393

زمان آینده استمراری

زمان آینده کامل

زمان آینده کامل استمراری

زمان آینده در گذشته

فرق بین (much) و (many)

فهرست افعال بی قاعده (نامنظم)

? Rise or Raise

اردیبهشت 1393

What is a collocation

یک دردسر ساده :in/on/at

15 اشتباه متداول در استفاده از حروف بزرگ انگلیسی

افعال دو کلمه ای را بیشتر بشناسیم

آموزش گرامر ضمایر پرسشی

آموزش گرامر قید ها

آموزش گرامر صفات

فروردین 1393

آموزش گرامر زمان گذشته کامل

آموزش گرامر زمان حال کامل

آموزش گرامر افعال کمکی (معین)

اسمها (قابل شمارش، غیر قابل شمارش، جمع و ...)

آموزش گرامر زمانهای مربوط به آینده

آموزش گرامر ضمایر

بیشتر