آموزش انگلیسی

مطالب مرتبط با آموزش انگلیسی

1396 مرداد

انواع ممنوعیت و محدودیت در انگلیسی

آموزش اصطلاح انګلیسی 2

آموزش اصطلاحات انگلیسی

1395 تیر

لغات اساسی در رستوران Essential Words

در داخل رستوران at Restaurant

Identifying People By Occupation

Identifying Objects

صحبت راجع به انواع ورزش ها

خرید به زبان انگلیسی

1395 خرداد

جملاتی برای مکالمات روزمره 3

جملاتی برای مکالمات روزمره 2

جملاتی برای مکالمات روزمره

بیشتر