نظرخواهی آزمون ها

مطالب مرتبط با نظرخواهی آزمون ها

اردیبهشت 1398

سوال‌های نظرخواهی آزمون 27 اردیبهشت - همه گروه ها

سوال‌های نظرخواهی آزمون 13 اردیبهشت - همه گروه ها

فروردین 1398

سوال‌های نظرخواهی آزمون 16 فروردین - همه رشته ها

آبان 1397

اهمیت برگه‌ی نظرسنجی برای اولیا

خرداد 1396

خودتنظیمی در اولین آزمون جمع بندی

آغاز دوره‌ی جمع بندی با کتاب‌های 500 سوالی

اردیبهشت 1396

نظر شما:بهترین کتاب کمک آموزشی

نظر شما : منابع ضروری برای دوران جمع بندی

نظر شما : دوره امتحانات ، دوران انتقالی و جمع بندی

بهمن 1394

برترهای کنکور و برگه‌ی نظرخواهی روز آزمون

آذر 1394

منطق سه آزمون آینده : 20 آذر ،4 دی، 25 دی (آزمون‌های بی بهانه)

مهر 1394

کنکوری ها:درس‌های پایه را با چه روشی بخوانیم؟

کنکوری‌ها : چرا باید در پاییز زوج درس‌ها را بخوانیم؟

اسفند 1393

در این 4 آزمون نوروزی بخش اصلی مباحث کنکور دوره می‌شود...

بهمن 1393

هدف گذاری برای نیم سال دوم

دو راهی های انتخاب:دوراهی اول...

دوران طلایی نوروز: دو آزمون / دو ایستگاه جبرانی

4 پـروژه تا پایان سال باقی است

مشاوره و نظرخواهی آزمون 10 بهمن 93

دی 1393

نظرخواهی و مشاوره چهارم دبیرستان 5 دی 93

مهر 1393

مشاوره و نظرخواهی چهارم دبیرستان 11 مهر 93

شهریور 1393

مشاوره و نظرخواهی چهارم دبیرستان 28 شهریور 93

خرداد 1393

مشاوره و نظرخواهی چهارم انسانی 23 خرداد 93

مشاوره و نظرخواهی هنر و زبان 23 خرداد 93

مشاوره و نظرخواهی چهارم ریاضی و تجربی 23 خرداد 93

نتایج نظرخواهی آزمون 2 خرداد در شهر شما

اردیبهشت 1393

مشاوره و نظرخواهی چهارم دبیرستان آزمون 2 خــرداد 93

مشاوره و نظرخواهی هنرستان 26 اردیبهشت 93

مشاوره و نظرخواهی دبستان و راهنمایی 26 اردیبهشت 93

مشاوره و نظرخواهی اول،دوم و سوم دبیرستان آزمون 26 اردیبهشت 93

بیشتر