نظرخواهی آزمون ها

مطالب مرتبط با نظرخواهی آزمون ها

1397 آبان

اهمیت برگه‌ی نظرسنجی برای اولیا

1396 خرداد

خودتنظیمی در اولین آزمون جمع بندی

آغاز دوره‌ی جمع بندی با کتاب‌های 500 سوالی

1396 اردیبهشت

نظر شما:بهترین کتاب کمک آموزشی

نظر شما : منابع ضروری برای دوران جمع بندی

نظر شما : دوره امتحانات ، دوران انتقالی و جمع بندی

1394 بهمن

برترهای کنکور و برگه‌ی نظرخواهی روز آزمون

1394 آذر

منطق سه آزمون آینده : 20 آذر ،4 دی، 25 دی (آزمون‌های بی بهانه)

1394 مهر

کنکوری ها:درس‌های پایه را با چه روشی بخوانیم؟

کنکوری‌ها : چرا باید در پاییز زوج درس‌ها را بخوانیم؟

1393 اسفند

در این 4 آزمون نوروزی بخش اصلی مباحث کنکور دوره می‌شود...

1393 بهمن

هدف گذاری برای نیم سال دوم

دو راهی های انتخاب:دوراهی اول...

دوران طلایی نوروز: دو آزمون / دو ایستگاه جبرانی

4 پـروژه تا پایان سال باقی است

مشاوره و نظرخواهی آزمون 10 بهمن 93

1393 دی

نظرخواهی و مشاوره چهارم دبیرستان 5 دی 93

1393 مهر

مشاوره و نظرخواهی چهارم دبیرستان 11 مهر 93

1393 شهریور

مشاوره و نظرخواهی چهارم دبیرستان 28 شهریور 93

1393 خرداد

مشاوره و نظرخواهی چهارم انسانی 23 خرداد 93

مشاوره و نظرخواهی هنر و زبان 23 خرداد 93

مشاوره و نظرخواهی چهارم ریاضی و تجربی 23 خرداد 93

نتایج نظرخواهی آزمون 2 خرداد در شهر شما

1393 اردیبهشت

مشاوره و نظرخواهی چهارم دبیرستان آزمون 2 خــرداد 93

مشاوره و نظرخواهی هنرستان 26 اردیبهشت 93

مشاوره و نظرخواهی دبستان و راهنمایی 26 اردیبهشت 93

مشاوره و نظرخواهی اول،دوم و سوم دبیرستان آزمون 26 اردیبهشت 93

مشاوره و نظرخواهی دبستان و راهنمایی - آزمون 12 اردیبهشت 93

1393 فروردین

کنکوری ها:مهم ترین علت پیشرفت در دوره ی پس از عید؟!

کاظم قلم چی : این بار شما زودتر بخوانید!

بیشتر