انیمیشن

مطالب مرتبط با انیمیشن

فروردین 1398

انیمیشن آموزشی زمین‌شناسی - گسل- ویژه فارغ‌التحصیلان

انیمیشن آموزشی زمین‌شناسی - گسل

آذر 1396

انیمیشن تبادل گرمایی

انیمیشن طیف نشری خطی

انیمیشن قانون گازها

انیمیشن تغییر حالت مواد

مهر 1396

انیمیشن رسانش گرمایی

مرداد 1396

انیمیشن ساختار مواد در مقیاس نانو

انیمیشن توان

انیمیشن انرژی درونی

انیمیشن ساختار مواد و اتم

انیمیشن انرژی مکانیکی

انیمیشن انرژی پتانسیل کشسانی

انیمشین انرژی پتانسیل گرانشی

تیر 1396

انیمشین کار با نیروی ثابت

انیمشین انرژی جنبشی

بهمن 1395

معرفی رشته پویانمایی (انیمیشن) در هنرستان

دی 1395

 ابداع دقیق‌ترین مترونوم جهان

آذر 1395

طراحی لباس هوشمند برای انیمیشن‌سازی

شهریور 1395
مرداد 1395

انیمیشن معرفی رشته‌های مهندسی

اردیبهشت 1395

معرفی لوح ضمیمه کتاب شیمی 3( سوم دبیرستان)

آذر 1393

انیمیشن های آموزشی و تعاملی ویژه ی مقطع شما

شهریور 1393

جریان همرفتی در زمین

تیر 1393
فروردین 1393

چهار شکل، چهار وزن

بهمن 1392

انیمیشن تعادل نیروها

انیمیشن جدول یکی و ده تایی برای دبستانی ها(قسمت24)

بیشتر