کوه

کوه - 43 مطلب

جمع بندی کل کتاب از شیمی 1 دهم
دهم رياضى     دبیر : سعید محسن زاده