خودنگاری آزمون

مطالب مرتبط با خودنگاری آزمون

آبان 1397

چرا خودنگاری آزمون؟

شهریور 1397

خودنگاری آغازین ، خودنگاری پایانی

آبان 1396

خودنگاری را تمرین کنید

شهریور 1396

خودنگاری، راهی برای کنترل هیجانات

بهمن 1395

این خودنگاری‌های تأثیرگذار

آذر 1395

خودنگاری پایانی

آبان 1395

خودنگاری آغازین و پایانی آزمون و نقشی که دارد

تیر 1395

خودنگاری آزمون

خرداد 1395

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (5)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (4)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (3)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (2)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (1)

اهمیت خودنگاری

دی 1394

در چند سطر احساس خودتان را از امتحان بنویسید

آذر 1394

بنویسید تا به آرامش برسید

آبان 1394

شیوه‌ی صحیح برگزاری آزمون (2)

اهمیت نوشتن خودنگاری آغازین و پایانی

مهر 1394

احساس من از نوشتن خودنگاری آغازین و پایانی

شهریور 1394

با خودنگاری آرامش را به قلب و مغزت هدیه بده

اردیبهشت 1394

خودنگاری، دریچه‌ای برای کنترل

فروردین 1394

خودنگاری آزمون از نگاه غلامحسین فرشادی

بهمن 1393

خودنگاری‌های‌تان را بنویسید

آموخته‌های کانونی (4)

دی 1393

خودنگاری آغازین و پایانی دانش‌آموزان برتر تهران - 5 دی 93

خودنگاری قبل و بعد ازآزمون

آبان 1393

استراتژیست

شهریور 1393

قصه‌ی روزهای آزمون را بنویسید

تیر 1393

بهترین شروع آزمون با خودنگاری آغازین

مهر 1392

احساستان را بنویسید

بیشتر