خودنگاری آزمون

مطالب مرتبط با خودنگاری آزمون

1397 آبان

چرا خودنگاری آزمون؟

1397 شهریور

خودنگاری آغازین ، خودنگاری پایانی

1396 آبان

خودنگاری را تمرین کنید

1396 شهریور

خودنگاری، راهی برای کنترل هیجانات

1395 بهمن

این خودنگاری‌های تأثیرگذار

1395 آذر

خودنگاری پایانی

1395 آبان

خودنگاری آغازین و پایانی آزمون و نقشی که دارد

1395 تیر

خودنگاری آزمون

1395 خرداد

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (5)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (4)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (3)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (2)

خودنگاری آغازی و پایانی رتبه‌های برتر کنکور (1)

اهمیت خودنگاری

1394 دی

در چند سطر احساس خودتان را از امتحان بنویسید

1394 آذر

بنویسید تا به آرامش برسید

1394 آبان

شیوه‌ی صحیح برگزاری آزمون (2)

اهمیت نوشتن خودنگاری آغازین و پایانی

1394 مهر

احساس من از نوشتن خودنگاری آغازین و پایانی

1394 شهریور

با خودنگاری آرامش را به قلب و مغزت هدیه بده

1394 اردیبهشت

خودنگاری، دریچه‌ای برای کنترل

1394 فروردین

خودنگاری آزمون از نگاه غلامحسین فرشادی

1393 بهمن

خودنگاری‌های‌تان را بنویسید

آموخته‌های کانونی (4)

1393 دی

خودنگاری آغازین و پایانی دانش‌آموزان برتر تهران - 5 دی 93

خودنگاری قبل و بعد ازآزمون

1393 آبان

استراتژیست

1393 شهریور

قصه‌ی روزهای آزمون را بنویسید

1393 تیر

بهترین شروع آزمون با خودنگاری آغازین

1392 مهر

احساستان را بنویسید

بیشتر
جريان الكتريكي و مدار از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : امین خرمی