کتاب درسی

برچسب ها

مطالب مرتبط با کتاب درسی

1397 تیر

برنامه و کتاب‌های درسی رشته «گرافیک»

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی «معماری داخلی» دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته فتوگرافیک دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی «طراحی و دوخت» دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته پویانمایی دوازدهم

1397 خرداد

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی مکانیک خودرو دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شبکه و نرم‌‌افزار رایانه دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته ساختمان دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته حسابداری دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته تربیت بدنی دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته الکتروتکنیک دوازدهم

عناوین پودمان‌های درس‌های شایستگی فنی رشته الکترونیک دوازدهم

برنامه و کتاب‌های درسی رشته «حسابداری»

برنامه و کتاب‌های درسی رشته «تربیت بدنی»

برنامه و کتاب‌های درسی رشته «الکترونیک»

برنامه و کتاب‌های درسی رشته «الکتروتکنیک»

1396 دی

توجه کنکوری‌ها به کتاب درسی در زمان امتحانات

1396 آذر

کتاب درسی یک شروع خوب برای مطالعه

کتاب درسی مهم است

1396 مهر

کتاب‌های درسی را چندین بار بخوانید

دکارت معتقد است یادگیری چیزی جز طبقه‌بندی نیست

اهمیت کتاب درسی را دریابید

درس هر روز برای همان روز

اهمیت کتاب درسی!

اهمیت کتاب درسی را بدانید

اول کتاب درسی!

1396 اردیبهشت

کتاب درسی هیچ جایگزینی ندارد

کسب مهارت امتحان دادن (1)

1396 فروردین

بهبود وضعیت درسی

کارنامه‌ی مبحثی چرا مهم هست؟

بیشتر